ไทยประกันชีวิต โรคร้ายได้เงินชัวร์
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
โรคร้ายได้เงินชัวร์
คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง
ตรวจพบรับเงินสูงสุด 1 ล้านบาท(1)
เบี้ยฯไม่เสียเปล่า ค่าเบี้ยฯคงที่ตลอดอายุสัญญา
ไทยประกันชีวิต
โรคร้ายได้เงินชัวร์
คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง
ตรวจพบรับเงิน
สูงสุด 1 ล้านบาท(1)
เบี้ยฯไม่เสียเปล่า ค่าเบี้ยฯคงที่ตลอดอายุสัญญา
จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครองถึง 10 โรคร้ายแรง
รับประกันตั้งแต่อายุ 16-50 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย
จากโรคร้ายแรงระยะรุนแรง
สูงสุด 1,000,000 บาท(1)(2)
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี
สูงสุด 1,000,000 บาท(1)(2)
เบี้ยฯคงที่ตลอดสัญญา
เบี้ยฯไม่สูญเปล่า หากอยู่ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน
สูงสุด 1,000,000 บาท(1)(2)
เลือกระยะเวลาชำระเบี้ย
ประกันภัยได้ 10 ปี หรือ 15 ปี

(1)สำหรับความคุ้มครองแผน 5
(2)หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่บริษัทฯได้มีการจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว (ถ้ามี)

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่มีความกังวลค่ารักษาจากโรคร้ายแรง
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองโรคร้ายแรง
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4447 หรือสแกน QR CODE

หรือกรอกข้อมูล

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5

จำนวนเงินเอาประกันภัย

300,000 500,000 600,000 800,000 1,000,000

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 85 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี หรือ 15 ปี
1. ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
   1.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Critical Illness) 60,000 100,000 120,000 160,000 200,000

20% ของจำนวนเอาประกันภัย

   1.2 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง (Mojor Critical Illness)

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หักด้วยผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น ตามข้อ 1.1 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว (ถ้ามี)

2. กรณีเสียชีวิต
3. กรณีผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญา

หมายเหตุ

1.โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครอง

   1) กลุ่มโรคที่ 1 โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Critical Illness)

     1.1 โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-Invasive Cancer / Caroinma in situ)

     1.2 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease Requiring Angioplasty)

   2) กลุ่มโรคที่ 2 โรคร้ายแรงระยะรุนแรง (Major Critical Illness)

     2.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)

     2.2 โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรั้งขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย (Severe Chronic Obutructive Pulmonary Disease / End-Stage Lung Disease)

     2.3 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)

     2.4 การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ (Open Heart Surgery for The Heart Value)

     2.5 ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)

     2.6 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)

     2.7 ภาวะโคม่า (Coma)

     2.8 โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)

     2.9 การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (Total and Permanent Disability - TPD)

2.บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้อ 1.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Critical Illness) โดยจำกัดเพียง 1 โรคร้ายแรงเท่านั้น และจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม์ 

3.บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้อ 1.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Critical Illness) แล้วให้ความคุ้มครองข้อนี้สิ้นผลบังคับลง โดยกรมธรรม์จะยังมีผลบังคับ ในส่วนของความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง (Major Critical Illness) หรือกรณีเสียชีวิต หรือ กรณีผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญา หักด้วยผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Critical Illness) ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว

4.เมื่อมีการจ่ายผลประโยน์ข้อ 1.2 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง (Major Critical Illness) หรือผลประโยชน์ ข้อ 2 กรณีเสียชีวิต หรือผลประโยชน์ ข้อ 3 กรณีผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญา ในจำนวนเงินที่หักด้วยผลประโยชน์ ข้อ 1.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว (ถ้ามี) ให้ถือว่ากรมธรรม์สิ้นสุดลง


สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4447
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุรับประกัน : 16 - 50 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 85 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี หรือ 15 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน 
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
หมายเหตุ
- "โรคร้ายได้เงินชัวร์" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะระบุชื่อกรมธรรม์ ดังนี้
(1) "เลกาซี ฟิต ซีไอ แคร์ 85/10"  หรือ
(2) "เลกาซี ฟิต ซีไอ แคร์ 85/15" 

- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับเงินได้ ฉบับที่ 172)
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ*สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 383)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้

1. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
3. การประกันภัยโรคร้ายแรง และ
4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของ บริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย