ไทยประกันชีวิต โรคร้ายแรงรีฟันด์
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
โรคร้ายแรงรีฟันด์
คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ตรวจพบ
รับเงินสูงสุด 1 ล้าน นอน รพ.
มีเงินชดเชยรายวัน ไม่เคลม มีเงินคืน
ไทยประกันชีวิต
โรคร้ายแรงรีฟันด์
คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ตรวจพบ
รับเงินสูงสุด 1 ล้าน นอนรพ.
มีเงินชดเชยรายวัน ไม่เคลม มีเงินคืน
จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครอง10 โรคร้ายแรง
ในกลุ่มโรคมะเร็ง โรคหัวใจ
และโรคหลอดเลือดในสมอง
ตรวจพบโรคร้ายแรง
รับเงินสูงสุด
1,000,000 บาท(1)
นอนโรงพยาบาล
รับเงินชดเชยวันละ 1,000 บาท(2)
สูงสุด 365 วัน
ไม่เคลมโรคร้ายแรงตลอด 5 ปี
คืนเบี้ยฯ ปีสุดท้ายให้ 100% ในวันครบกำหนดสัญญา

(1)สำหรับความคุ้มครองแผน 3
(2)ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่มีความกังวลเรื่องโรคร้ายแรง
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4569 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1) ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100,000 100,000 100,000
2) การจ่ายเงินทดแทนสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 300,000 500,000 1,000,000
กลุ่มโรคมะเร็ง
   2.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   2.2 เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   2.3 โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กลุ่มโรคหัวใจ
   2.4 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   2.5 การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   2.6 โรคกล้ามเนื้อหัวใจ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   2.7 การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยใช้วิธีการเปิดหัวใจ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   2.8 การสวนหัวใจเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กลุ่มโรคหลอดเลือดในสมอง
   2.9 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   2.10 โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3) เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน วันละ (สูงสุด 365 วัน) 1,000 1,000 1,000
หากไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน การจ่ายเงินทดแทนสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (ผลประโยชน์ข้อ 2)
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในวันครบกำหนดสัญญา

หมายเหตุ
1) เมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์ในข้อ 2 ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุ หรือจ่ายผลประโยชน์การเจ็บด้วยโรคร้ายแรง ข้อ 2.10 ให้ผลประโยชน์ในข้อ 2 ถือเป็นอันสิ้นสุดลง และกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับในวันครบรอบปีกรมธรรม์
2) กรณีที่บริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.3 หรือ 2.8 ผู้เอาประกันภัยจะยังคงได้รับความคุ้มครองจากผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วย โรคร้ายแรง โรคข้ออื่นต่อไป ตามผลประโยชน์ที่ระบุ หักด้วยผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ข้อ 2.3 หรือ 2.8 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว (เว้นแต่ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.10 จะไม่หักผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.3 หรือ 2.8 ที่จ่ายไปแล้ว)

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 16 ปี - 60 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4569
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 5 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี
3. พิกัดอายุ : 16-60 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
- "ไทยประกันชีวิต โรคร้ายแรงรีฟันด์" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "โรคร้ายแรง รีฟันด์"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 383)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3. การประกันภัยโรคร้ายแรงและ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน