ไทยประกันชีวิต เฮลท์ ฟิต มัลติเพย์ แคนเซอร์
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
เฮลท์ ฟิต มัลติเพย์ แคนเซอร์
“มะเร็ง จ่ายแล้ว จ่ายอีก” คุ้มครองการเจ็บป่วย
ด้วยโรคมะเร็งทุกระยะ ไม่ว่าเป็นครั้งแรก
หรือกลับมาเป็นซ้ำ
ไทยประกันชีวิต
เฮลท์ ฟิต มัลติเพย์ แคนเซอร์
“มะเร็ง จ่ายแล้ว จ่ายอีก”
คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วย
โรคมะเร็งทุกระยะ ไม่ว่าเป็น
ครั้งแรกหรือกลับมาเป็นซ้ำ
จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครองการเป็นมะเร็งครั้งแรก
ตรวจพบมะเร็งระยะ
ไม่ลุกลามจ่าย 20%(1)
ตรวจพบมะเร็งระยะ
ลุกลามจ่าย 100%(1)
คุ้มครองการเป็นมะเร็ง
ที่กลับมาเป็นซ้ำ
ตรวจพบมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
ที่กลับมาเป็นซ้ำ(2)จ่ายอีก 20%(1)
(1 ครั้ง ตลอดสัญญา) และ
ตรวจพบมะเร็งระยะลุกลาม
ที่กลับมาเป็นซ้ำ(2)จ่ายอีก100%(1)
(สูงสุด 2 ครั้ง ตลอดสัญญา)
ครั้งแรกของความคุ้มครองกรณี
ตรวจพบเนื้องอกชนิด
ไม่ร้ายแรงที่มีความจำเป็น
ทางการแพทย์ต้องได้รับ
การผ่าตัด(2) จ่าย 5%(1)
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
(1 ครั้ง ตลอดสัญญา)
มีเงินชดเชยกรณีเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล
จากการเป็นมะเร็งระยะ
ลุกลามครั้งแรก จ่าย 1%(1)
(สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน)
เคลมโรคมะเร็งระยะลุกลาม
ครั้งแรกแล้ว ยังได้รับ
ความคุ้มครองผลประโยชน์อื่นๆต่อ
โดยไม่ต้องชำระเบี้ย
สัญญาเพิ่มเติมนี้อีก
เบี้ยประกันสุขภาพ
สามารถลดหย่อนภาษี
ได้บางส่วน(3)

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
(3)ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพกรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองครอบคลุมการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งทุกระยะ ทั้งการเจ็บป่วยครั้งแรก และการกลับมาเป็นซ้ำ
  • ผู้ที่มีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง
สนใจแบบประกันนี้ โทร 1124 หรือ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคมะเร็ง เฮลท์ ฟิต มัลติเพย์ แคนเซอร์
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง

   1.1 ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามครั้งแรก (จ่าย 1 ครั้ง ตลอดสัญญา)

20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

   1.2 ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามซ้ำอีกครั้ง(1) (จ่าย 1 ครั้ง ตลอดสัญญา)

20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

   1.3 ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามครั้งแรก (จ่าย 1 ครั้ง ตลอดสัญญา)

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

   1.4 ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามซ้ำอีกครั้ง(2) (จ่ายสูงสุด 2 ครั้ง ตลอดสัญญา)

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ต่อครั้ง)
2.ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องได้รับการผ่าตัด(3) (จ่าย 1 ครั้ง ตลอดสัญญา) 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท)
3.ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามครั้งแรก
 (จ่ายสูงสุด ไม่เกิน 30 วัน)
1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน)
4.ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามครั้งแรก (จ่าย 1 ครั้ง ตลอดสัญญา) 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ

(1) การวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามซ้ำอีกครั้ง หมายถึง ได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการที่บริษัทฯ ได้เคยจ่ายผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามครั้งแรก จะต้องเป็นโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามที่กำเนิดขึ้นในอวัยวะที่ต่างจากอวัยวะเดิมที่บริษัทฯ ได้เคยจ่ายผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามครั้งแรกไปแล้ว ทั้งนี้ อวัยวะที่มีเป็นคู่ (หมายถึง ต่อมหมวกไต เต้านม หู ตา ท่อนำไข่ ปอด รังไข่ อัณฑะ และไต) จะถือเป็นอวัยวะเดียวกันภายใต้เงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์การวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามซ้ำอีกครั้ง โดยการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามซ้ำอีกครั้ง ต้องได้รับการยืนยันโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา โดยพิจารณาจากผลตรวจการวินิจฉัยและผลการตรวจทางพยาธิวิทยา

(2) การวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามซ้ำอีกครั้ง หมายถึง ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลามซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก 24 เดือนนับแต่วันที่มีการวินิจฉัยโรคมะเร็งระยะลุกลามครั้งล่าสุดที่ได้มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามไปแล้ว ซึ่งต้องเข้าได้กับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 1) การกลับมาเป็นซ้ำหรือมีอาการกำเริบของโรคมะเร็งระยะลุกลามที่ตำแหน่งเดิมกับโรคมะเร็งระยะลุกลามครั้งก่อนหน้า หลังจากที่ได้มีการรักษาเสร็จสิ้นตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาจนโรคมะเร็งอยู่ในภาวะโรคสงบ หรือ 2) การแพร่กระจายของโรคมะเร็งระยะลุกลามครั้งก่อนหน้าไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย หรือ 3) โรคมะเร็งระยะลุกลามใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งระยะลุกลามครั้งก่อนหน้า และเกิดขึ้นที่คนละตำแหน่งกับโรคมะเร็งระยะลุกลามที่บริษัทฯ ได้เคยจ่ายผลประโยชน์ครั้งก่อนหน้านี้ไปแล้ว โดยการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามซ้ำอีกครั้ง ต้องได้รับการยืนยันโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา โดยพิจารณาจากผลตรวจการวินิจฉัยและผลการตรวจทางพยาธิวิทยา

(3) เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องได้รับการผ่าตัด (Benign Tumor Requiring Surgical Excision) หมายถึง การผ่าตัดเอาเนื้องอกชนิดก้อนทั้งก้อนออกจากร่างกาย เนื่องจากสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ผู้ทำการรักษา ว่าก้อนเนื้องอกดังกล่าวเป็นมะเร็ง โดยได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ และต้องได้รับการยืนยันด้วยผลการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา พร้อมเอกสารรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือแพทย์ผู้รักษาว่าเป็นเนื้องอกชนิดไม่ใช่มะเร็งของอวัยวะต่อไปนี้

(1)   หัวใจ

(2)   ตับ

(3)   ปอด

(4)   ตับอ่อน

(5)   เยื่อหุ้มหัวใจ

(6)   ท่อไต

(7)   ต่อมหมวกไต

(8)   กระดูก

(9)   เยื่อบุตา

(10) ไต

(11) เส้นประสาทในกะโหลกหรือกระดูกสันหลัง

(12)  ต่อมใต้สมอง

(13)  ลำไส้เล็ก

(14)  อัณฑะ

(15)  เต้านม

(16)  รังไข่

(17)  องคชาต

(18)  มดลูก (โดยคุ้มครองเฉพาะติ่งเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกเท่านั้น)

(19)  โพรงจมูก

(20)  หลอดอาหาร

(21)  ช่องปาก

(22)  ถุงน้ำดี


ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยรายปี (หน่วย : บาท)
สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคมะเร็ง เฮลท์ ฟิต มัลติเพย์ แคนเซอร์
 อายุ  จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
ชาย หญิง
20 ปี 1,000 1,040
25 ปี 1,150 1,490
30 ปี 1,390 2,350
35 ปี 1,870 3,570
40 ปี 2,870 5,600
45 ปี 5,240 8,260
50 ปี 8,380 11,030
หมายเหตุ
- สามารถต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้ถึงอายุ 84 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
- เบี้ยประกันภัยปีต่ออายุสัญญา ปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัย หรือจากประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของ สัญญาเพิ่มเติมนี้

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
1124
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุรับประกัน : 16 - 70 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกินปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกินปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 84 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาประกันชีวิต
5. ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต : จะซื้อเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต เฮลท์ ฟิต มัลติเพย์ แคนเซอร์ " เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะระบุชื่อ สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคมะเร็ง เฮลท์ ฟิต มัลติเพย์ แคนเซอร์
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่ากับจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ* สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก 3. การประกันภัยโรคร้ายแรง และ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของ บริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย