ไทยประกันชีวิต มะเร็งรีฟันด์
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
มะเร็งรีฟันด์
หายห่วง ไม่ว่ามะเร็งอะไร
ระยะไหนก็เคลมได้
หรือหากไม่เคลมก็มีเงินคืน
ไทยประกันชีวิต
มะเร็งรีฟันด์
หายห่วง ไม่ว่ามะเร็งอะไร ระยะไหน
ก็เคลมได้หรือหากไม่เคลมก็มีเงินคืน
จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ
ตรวจพบมะเร็งทุกชนิด
(ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง)
รับเงินสูงสุด 1,000,000 บาท(1)
เงินชดเชยรายวันเมื่อนอน รพ.
วันละ 1,000 บาท(2)สูงสุด 365 วัน
ไม่เคลมโรคมะเร็งตลอด 5 ปี
คืนเบี้ยฯ ปีสุดท้าย ให้ 100% ในวันครบกำหนดสัญญา

(1)สำหรับความคุ้มครองแผน 3
(2)ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่มีความกังวลเรื่องโรคมะเร็ง
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4567 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1) ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100,000 100,000 100,000
2) การจ่ายเงินทดแทนสำหรับโรคมะเร็ง
   2.1 โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง) 300,000 500,000 1,000,000
   2.2 โรคมะเร็งผิวหนัง 30,000 50,000 100,000
3) เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน, วันละ (สูงสุด 365 วัน) 1,000 1,000 1,000
หากไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน การจ่ายเงินทดแทนสำหรับโรคมะเร็ง (ผลประโยชน์ข้อ 2)
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในวันครบกำหนดสัญญา

*ทั้งกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย โดยชดเชยสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 16 ปี - 60 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4567
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 5 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี
3. พิกัดอายุ : 16-60 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต มะเร็งรีฟันด์" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "มะเร็ง รีฟันด์"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 383)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3. การประกันภัยโรคร้ายแรงและ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน