ไทยประกันชีวิต สมาย คิดส์
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
สมาย คิดส์
ครบทุกความต้องการของพ่อแม่
คุ้มครองอุบัติเหตุ และ 5 โรคที่พบบ่อยในเด็ก
ตลอดสัญญารับเงินคืนรวม 320%*
ไทยประกันชีวิต
สมาย คิดส์
ครบทุกความต้องการของพ่อแม่
คุ้มครองอุบัติเหตุ และ 5 โรคที่พบบ่อยในเด็ก
ตลอดสัญญารับเงินคืนรวม 320%*
จุดเด่นของแบบประกัน
ค่าชดเชยรายวัน กรณี
เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
สูงสุดวันละ 3,000 บาท(1)
รับค่าชดเชยรายวันเพิ่ม กรณี
เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ด้วย 5 โรคที่พบบ่อยในเด็ก(2)
สูงสุดวันละ 3,000 บาท(1)
ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยใน
ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
สูงสุดวันละ 3,000 บาท(1)
ค่ารักษาพยาบาล
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
สูงสุดครั้งละ 100,000 บาท(1)
ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 8 รับ
เงินคืนสูงสุดถึง 40,000 บาท(1)
ครบกำหนดสัญญารับเงิน
คืนสูงสุด 600,000 บาท(1)

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก
(1)สำหรับความคุ้มครองแผนที่ 11
(2)โรคปอดบวม หรือ ปอดอักเสบ,โรคมือเท้าปาก,โรคอาหารเป็นพิษ, โรคบาดทะยัก และโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ปกครองที่ต้องการออมเงินและเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยสำหรับบุตรหลาน
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุ สำหรับบุตรหลาน
  • ผู้ที่มีความกังวลเรื่องความเจ็บป่วยของบุตรหลานและสวัสดิการเมื่อต้องเข้ารักษาใน รพ.
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4584 หรือสแกน QR CODE

หรือกรอกข้อมูล

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
1. สัญญาหลัก แผนที่
1
แผนที่
2
แผนที่
3
แผนที่
4
แผนที่
5
แผนที่
6
แผนที่
7
แผนที่
8
แผนที่
9
แผนที่
10
แผนที่
11
30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 120,000 150,000 200,000
1.1 กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
1.1.1 ระหว่างสัญญา สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 8 จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.1.2 ครบกำหนดสัญญา จ่าย 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.2 กรณีมรณกรรมทุกกรณี
จ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามข้อกำหนด ข้อ 1) หรือ 2) กรณีใดกรณีหนึ่งแล้วแต่จำนวนใดมากกว่าดังนี้
1) จำนวนเงินผลประโยชน์
- มรณกรรมภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- มรณกรรมภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 จ่าย 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- มรณกรรมตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป จ่าย 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยของวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
2. สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวันพลัส
2.1 ค่าชดเชยรายวัน
กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน วันละ
1,000 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,200 2,500 3,000
2.2 ค่าชดเชยรายวัน
กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ* (รับเพิ่มจากข้อ 2.1) วันละ
1,000 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,200 2,500 3,000
2.3 ค่าชดเชยรายวัน
กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
1,000 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,200 2,500 3,000
3. สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ (อ.3)
3.1 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ คุ้มครองต่อเนื่อง 52 สัปดาห์ สูงสุดไม่เกินครั้งละ 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 100,000


*โรคที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ ได้แก่ โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ, โรคมือเท้าปาก, โรคอาหารเป็นพิษ, โรคบาดทะยัก และโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
หมายเหตุ
- ผลประโยชน์ข้อ 2.1 ,2.2 และ 2.3 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
- สำหรับแผนที่ 11 จำกัดสิทธิ์จำนวน 10 กรมธรรม์ต่อเดือน
คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 1 เดือน - 15 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4584
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. รับประกันอายุ : 1 เดือน - 15 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 22 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 8 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 30,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
6. ไม่ตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพ เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต สมาย คิดส์ " เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ธนทวี 22/8"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของประกันสุขภาพ* สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมือรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383) *เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึงเบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2.การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยกวับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3.การประกันภัยโรคร้ายแรง และ 4.การประกันภัยการดูแลระยะยาว
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริาัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริาัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่าซื้อไว้เท่านั้น
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ