ไทยประกันชีวิต ก้าวแรก
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
ก้าวแรก
เตรียมสิ่งที่ดีที่สุด
ให้ลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด
ไทยประกันชีวิต
ก้าวแรก
เตรียมสิ่งที่ดีที่สุด
ให้ลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด
จุดเด่นของแบบประกัน
รับประกันบุตรอายุ
แรกเกิด-90 วัน สำหรับคุณแม่
ที่มีกรมธรรม์ก้าวแรก
เตรียมความพร้อมด้าน
ทุนการศึกษาและสวัสดิการ
ด้านสุขภาพให้แก่ลูก
ระหว่างสัญญา
รับเงินคืน 10 %(1)
ทุกวันครบรอบ 3 ปีกรมธรรม์
ครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 150%(1)
ชำระเบี้ยฯ 10 ปีคุ้มครอง 15 ปี
พร้อมลดหย่อนภาษี
ได้สูงสุด 100,000 บาท(2)
รับประกันมารดาอายุ
20 - 45 ปี

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการวางแผนทุนการศึกษาสำหรับบุตร
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 202 9728 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
ก้าวแรก (มารดา) 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000

 • ระหว่างสัญญา
  • รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบ 3 ปีกรมธรรม์ จนถึงวันครบกำหนดสัญญา
 • ครบกำหนดสัญญา
  • รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา
  • ปีกรมธรรม์ที่ 1-5 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ปีกรมธรรม์ที่ 6-15 รับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า
คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 20 ปี - 45 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
หมายเหตุ *แผนประกันนี้เพื่อคุ้มครองมารดาที่กำลังวางแผนมีบุตร สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับบุตรได้ โดยสอบถามรายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติมกับตัวแทนอีกครั้ง
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 202 9728
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
รายละเอียด กรมธรรม์มารดา กรมธรรม์บุตร
1. ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
3. อายุรับประกัน 20 - 45 ปี แรกเกิดถึง 90 วัน
(คลอดหลังกรมธรรม์มารดามีผลบังคับไม่เกิน 5 ปี)
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ไม่จำกัด - ไม่เกินกรมธรรม์มารดา
- สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
- จำกัดคนละ 1 กรมธรรม์
5. การตรวจสุขภาพ ตรวจตามระเบียบ ไม่ตรวจสุขภาพ
6. สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อได้ ทพ.,อ.,ฆจ.,ฉพ.,ทร.,ทร.44,รพ.,
สพ.80,วพ.,สมาร์ท วีไอพี,
สพ.โกลด์,รพ.โกลด์,สร.2
ทพ.,อ.,ฆจ.,คบ.,รพ.,สพ.80,รพ.โกลด์
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต ก้าวแรก" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ก้าวแรก"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ