ไทยประกันชีวิต เกษียณสุข
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
เกษียณสุข
สร้างความสุขหลังวัยเกษียณ
รับเงินบำนาญรวมสูงสุดเป็นล้าน(1)
ไทยประกันชีวิต
เกษียณสุข
สร้างความสุขหลังวัยเกษียณ
รับเงินบำนาญรวมสูงสุดเป็นล้าน(1)
จุดเด่นของแบบประกัน
เริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่
วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ
ครบ 60 ปีไปจนถึงอายุครบ 85 ปี
รับเงินบำนาญ ปีละ 12%(2)
กรณีเสียชีวิตก่อน
รับเงินบำนาญรับความคุ้มครอง 105%
ของเบี้ยฯที่ชำระ(3)
สามารถลดหย่อนภาษีได้(4)
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจ
ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

(1)สำหรับความคุ้มครองแผน 5 และ แผน 6
(2)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(3)รับความคุ้มครอง 105% ของเบี้ยที่ชำระมาแล้ว หรือเงินค่าเวณคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่มากกว่า
(4)ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันในยามเกษียณ
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4576 หรือสแกน QR CODE

หรือกรอกข้อมูล

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6
เกษียณสุข 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

ผลประโยชน์เงินบำนาญ
    • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี ไปจนถึงอายุครบ 85 ปี
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

1) ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ตามข้อกำหนด 1.1 หรือ ข้อ 1.2 กรณีใดกรณีหนึ่งแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า ดังนี้

         1.1 คุ้มครอง 105% ของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด

         1.2 เงินค่าเวณคืนกรมธรรม์


2) ช่วงที่ยังได้รับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี  บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ตามข้อกำหนด 2.1 หรือ ข้อ 2.2 กรณีใดกรณีหนึ่งแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า ดังนี้

          2.1 คุ้มครอง 100% ของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินบำนาญที่จ่ายไปแล้ว

          2.2 มูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังรับไม่ครบ 15 ปี


3) ช่วงรับเงินบำนาญครบ 15 ปี*

         คุ้มครอง 100% ของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินบำนาญที่จ่ายไปแล้ว

        *หากผลรวมของเงินบำนาญที่บริษัทจ่ายไปแล้ว มีจำนวนมากกว่าเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด บริษัทจะไม่จ่าย
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

หมายเหตุ
(1)ของจำนวนเอาประกันภัย
(2)คุ้มครอง 100% ของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินบำนาญที่จ่ายไปแล้ว หรือมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังรับไม่ครบ 15 ปี ตามจำนวนที่มากกว่า
(3)คุ้มครอง 100% ของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินบำนาญที่จ่ายไปแล้ว
*หากผลรวมของเงินบำนาญที่บริษัทจ่ายไปแล้ว มีจำนวนมากกว่าเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 20 ปี - 50 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
ส่งข้อมูล
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4576
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขแบบประกัน
1. อายุการรับประกันภัย : 20 - 50 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 85 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน
6. ไม่ตรวจสุขภาพ ไม่ตอบคำถามสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต เกษียณสุข" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ทรัพย์บำนาญG 85/10 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) "
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 200,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 และฉบับที่ 261)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต (จำกัด) ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น