ไทยประกันชีวิต มันนี่ ฟิต รีไทร์ (G)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
มันนี่ ฟิต รีไทร์ (G)
(บำนาญแบบลดหย่อนได้)
สร้างหลักประกันรายได้ยามเกษียณอายุ สมัครได้ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี
ไทยประกันชีวิต
มันนี่ ฟิต รีไทร์ (G)
(บำนาญแบบลดหย่อนได้)
สร้างหลักประกันรายได้ยามเกษียณอายุ สมัครได้ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี
จุดเด่นของแบบประกัน
รับเงินบำนาญแน่นอนทุกปี
สูงสุด ปีละ 35%(1)
ตั้งแต่อายุ 60 ปี
จนถึงอายุครบ 85 ปี
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
ทั้งช่วงก่อนรับเงินบำนาญ(2)
และช่วงรับเงินบำนาญ(3),(4)
เลือกระยะเวลา
ชำระเบี้ยฯ ได้ 4 แบบ
คือ ชำระครั้งเดียว, 5 ปี,
10 ปี, และถึงอายุ 60 ปี
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญรับสิทธิในการหักลดหย่อนภาษี เพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาท รวมลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาทต่อปี(5)
สมัครได้ โดยไม่ต้องตรวจและ
ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)คุ้มครอง 105% ของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ตามจำนวนที่มากกว่า
(3)กรณีเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี คุ้มครอง 100% ของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยเงินบำนาญที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้ว หรือมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังรับไม่ครบ 15 ปี (จ่ายครั้งเดียว) ตามจำนวนที่มากกว่า กรณีเสียชีวิตหลังจากรับเงินบำนาญครบ 15 ปี แต่ไม่เกินวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ เท่ากับเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยเงินบำนาญที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้ว
(4)บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หากผลรวมเงินบำนาญที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้วมีจำนวนมากกว่าเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่รับมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(5)ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 (ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี), ฉบับที่ 194 และฉบับที่ 261 (เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 15%ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + กองทุน กบข. + กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน + RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี)

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันในยามเกษียณ
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 1124 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

รายละเอียด

มันนี่ ฟิต รีไทร์ (G) (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
85/1 85/5 85/10 85/60
ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ชำระครั้งเดียว 5 ปี 10 ปี ถึงอายุ 60 ปี
อายุรับประกันภัย 20 - 55 ปี 20 - 49 ปี 20 - 54 ปี
ผลประโยชน์เงินบำนาญ
  • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 60 ปี ไปจนถึงอายุ 69 ปี
  • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 70 ปี ไปจนถึงอายุ 79 ปี
  • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 35% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 80 ปี ไปจนถึงอายุ 85 ปี
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

1) ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ  : คุ้มครอง 105% ของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ตามจำนวนที่มากกว่า

2) ช่วงรับเงินบำนาญ

          2.1 กรณีรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี  :  คุ้มครอง 100% ของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยเงินบำนาญที่บริษัทฯจ่ายไปแล้ว หรือมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังรับไม่ครบ 15 ปี (จ่ายครั้งเดียว) ตามจำนวนที่มากกว่า

          2.2 กรณีรับเงินบำนาญครบ 15 ปี แต่ไม่เกินวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี(1)  :  คุ้มครอง 100% ของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยเงินบำนาญที่บริษัทฯจ่ายไปแล้วหมายเหตุ
(1)บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หากผลรวมเงินบำนาญที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้วมีจำนวนมากกว่าเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่รับมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(2)ของจำนวนเอาประกันภัย

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
1124
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขแบบประกัน
1. อายุการรับประกันภัย
- ชำระเบี้ยฯ ครั้งเดียว, 5 ปี : 20 – 55 ปี
- ชำระเบี้ยฯ 10 ปี : 20 – 49 ปี
- ชำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 60 ปี : 20 – 54 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 85 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ชำระเบี้ยฯ ครั้งเดียว,5 ปี ,10 ปี และ ถึงอายุ 60 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
- ชำระเบี้ยฯ ครั้งเดียว, 5 ปี, 10 ปี : ขั้นต่ำ 50,000 บาท
- ชำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 60 ปี : 100,000 บาท
5. งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
- ระยะ 85/1 ชำระเบี้ยฯ ครั้งเดียว
- ระยะ 85/5, 85/10 และ 85/60 : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน
6. ไม่ตรวจสุขภาพและไม่ตอบคำถามสุขภาพ
หมายเหตุ
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่ากับจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
- เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 200,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 และฉบับที่ 261)
- ผู้ขอเอาประกันภัย ต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารใบคำขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย