ไทยประกันชีวิต ธนทรัพย์ 85/5
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
ธนทรัพย์ 85/5
จ่ายเบี้ยฯ สั้น ให้ความคุ้มครองยาวนาน
สร้างหลักประกันให้ตนเอง และครอบครัว
ไทยประกันชีวิต
ธนทรัพย์ 85/5
จ่ายเบี้ยฯ สั้น ให้ความคุ้มครองยาวนาน
สร้างหลักประกันให้ตนเอง และครอบครัว
จุดเด่นของแบบประกัน
สมัครได้ถึงอายุ 70 ปี
เตรียมความพร้อม
สำหรับทุกแผนการในอนาคต
จ่ายเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ปี
แต่ได้รับความคุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย*
เบี้ยประกันชีวิต
สามารถลดหย่อนภาษีได้**
ครบสัญญา
รับเงินก้อน 120%*

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการจ่ายเบี้ยระยะสั้น
 • ผู้ที่มีกำลังจ่ายเบี้ยในราคาสูง
 • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 202 9727 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
ธนทรัพย์ 85/5 300,000 500,000 700,000 1,000,000 1,500,000

 • ครบกำหนดสัญญา
  • รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิต
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-5 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ทั้งนี้ หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

หมายเหตุ
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 1 เดือน - 70 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 202 9727
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1) อายุรับประกัน : 1 เดือน - 70 ปี
2) ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 85 ปี
3) ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ : 5 ปี และ 10 ปี
4) จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 300,000 บาท
5) การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต ธนทรัพย์ 85/5" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ธนทรัพย์ 85/5"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท(ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน