ไทยประกันชีวิต สุขยั่งยืน มีคืน
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
สุขยั่งยืน มีคืน
โครงการพิเศษ สำหรับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
เบาใจ...รายได้ไม่สะดุด
สบายใจ...เบี้ยฯ เริ่มต้นหลักร้อย(3)
โดนใจ...ไม่เคลมตลอด 5 ปี
คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย
ไทยประกันชีวิต สุขยั่งยืน มีคืน
โครงการพิเศษ
สำหรับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
เบาใจ..รายได้ไม่สะดุด
เบี้ยฯ เริ่มต้นหลักร้อย(3)
โดนใจ..ไม่เคลมตลอด 5 ปี
คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย
จุดเด่นของแบบประกัน
รายได้ไม่สะดุด รับเงินชดเชย
กรณีเข้าพักรักษาตัวในฐานะ
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
สูงสุด วันละ 1,000 บาท(1)สูงสุด 365 วัน ต่อการเข้าพัก
รักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ชดเชยครอบคลุมกรณีได้รับ
การผ่าตัด หรือหัตถการ
ตามความจำเป็น
ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล (Day Case)
จำนวน 1 วัน(2)ต่อครั้ง
ชดเชยกรณีเข้าพัก
รักษาตัวในห้อง ICU
เพิ่มเติมอีก 1 เท่า
ของเงินชดเชยรายวัน
สูงสุด 30 วัน
รับความคุ้มครอง
กรณีเสียชีวิต
สูงสุด 200,000 บาท(1)
ไม่เคลมตลอด 5 ปี
คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย
รับส่วนลด 10%
ของเบี้ยประกันภัยปีแรก
กรณีเป็นสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์

(1)สำหรับความคุ้มครองแผน 3
(2)กรณีเกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ทำให้ต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการตามความจำเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน 18 การผ่าตัด หรือหัตถการ (ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์) แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้การตรวจรักษาไม่จำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน จำนวน 1 วัน
(3)เบี้ยฯ รายเดือน เริ่มต้นหลักร้อย

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
  • กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์
  • กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการสร้างหลักประกันทางการเงินให้กับครอบครัว
  • กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการความคุ้มครองกรณีชดเชยรายได้
สนใจแบบประกันนี้ โทร 1124 หรือ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
แผนความคุ้มครองแบบประกัน
ไทยประกันชีวิต สุขยั่งยืน มีคืน   (หน่วย : บาท)
ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100,000 150,000 200,000
2. การจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
2.1 กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (รวม Day Case) ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 500 800 1,000
2.2 กรณีเข้ารับรักษาตัวในห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 30 วัน ต่อการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ครั้งใดครั้งหนึ่ง) 1,000 1,600 2,000
หากกรมธรรม์มีผลบังคับอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี โดยไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน (ตามผลประโยชน์ข้อ 2)
บริษัทฯ จะจ่ายคืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายให้แก่ผู้อาประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา
หมายเหตุ : การจ่ายผลประโยชน์ในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 รวมกันแล้ว สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยรายปี (หน่วย : บาท)
ไทยประกันชีวิต สุขยั่งยืน มีคืน
 อายุ   แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
20 ปี 1,578 1,383 2,466 2,174 3,156 2,767
30 ปี 1,644 1,411 2,564 2,215 3,288 2,822
40 ปี 1,886 1,519 2,928 2,377 3,772 3,038
50 ปี 2,685 2,005 4,147 3,126 5,371 4,010
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
1124
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย : สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
2. อายุรับประกัน : 20 - 60 ปี
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 5 ปี
4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
6. การตรวจสุขภาพ : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย

หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต สุขยั่งยืน มีคืน" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์ระบุชื่อแบบประกัน "ค่ารักษาพยาบาลรายวัน รีฟันด์"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย