ไทยประกันชีวิต มันนี่ เซฟวิ่ง
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
มันนี่ เซฟวิ่ง
ชำระเบี้ยฯ สั้น 6 ปี คุ้มครองยาว 14 ปี
มีเงินคืนให้ระหว่างสัญญา(2)
ตลอดสัญญารับเงินคืนรวม 666%(1)
ไทยประกันชีวิต
มันนี่ เซฟวิ่ง
ชำระเบี้ยฯ สั้น 6 ปี
คุ้มครองยาว 14 ปี
มีเงินคืนให้ระหว่างสัญญา(2)
ตลอดสัญญารับเงินคืนรวม 666%(1)
จุดเด่นของแบบประกัน
ชำระเบี้ยฯ 6 ปี
คุ้มครอง 14 ปี
ณ วันครบรอบ
ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป
รับเงินคืนตั้งแต่ 2-10%(2)
ครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 600%(1)
เงินคืนตลอดสัญญา
รวม 666%(1)
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
100,000 บาท(3) ต่อปี

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
(3)ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการมีเงินเก็บและได้รับความคุ้มครองชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 248 9189 หรือสแกน QR CODE

หรือกรอกข้อมูล

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่1 แผนที่2 แผนที่3 แผนที่4 แผนที่5 แผนที่6 แผนที่7 แผนที่8 แผนที่9 แผนที่10 แผนที่11
ไทยประกันชีวิต
มันนี่ เซฟวิ่ง
30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 200,000 300,000 500,000

 • ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
  • ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2-4 รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 5-7 รับเงินคืนปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 8-10 รับเงินคืนปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 11-13 รับเงินคืนปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย(3)
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต(2)
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6-14 รับ 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ
(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ จำนวนเงินผลประโยชน์ 1.005 เท่าเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์
(3)กรณีจำนวนเงินผลประโยชน์ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่ชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกัน

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 248 9189
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1) อายุรับประกัน : 1 เดือน - 65 ปี
2) ระยะเวลาเอาประกันภัย : 14 ปี
3) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 6 ปี
4) การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
5) ไม่ตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต มันนี่ เซฟวิ่ง" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 14/6
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
(ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ