มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 55/55
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 55/55
สร้างหลักประกันรายได้ครอบครัว
รองรับแผนการเงินในอนาคต
พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี
ไทยประกันชีวิต
มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 55/55
สร้างหลักประกันรายได้ครอบครัว รองรับแผนการเงิน
ในอนาคต
พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี
จุดเด่นของแบบประกัน

สร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคง
พร้อมความคุ้มครอง
ตลอดสัญญา
ครบสัญญารับเงินก้อน
200%(1)(2)
รับความคุ้มครองชีวิต
ตลอดสัญญา 100%(1)(3)
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
100,000 บาท (4)

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)บริษัทฯ จะจ่ายจํานวนที่มากกว่าระหว่าง 200% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือจํานวนเงินผลประโยชน์ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตที่ได้ชําระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(3)บริษัทฯ จะจ่ายจํานวนที่มากกว่าระหว่าง 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือจํานวนเงินผลประโยชน์ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตที่ได้ชําระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(4)เบี้ยประกันชีวิตสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้บางช่วงอายุ โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้กรณีอายุ ณ วันทําประกันอยู่ในช่วง 1 เดือน – 45 ปี สําหรับอายุ ณ วันทําประกัน 46 ปีขึ้นไป ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าวได้(ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการมีเงินเก็บ และได้รับความคุ้มครองชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 1124 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 • 1. เงินครบกำหนดสัญญา รับจำนวนที่มากกว่า ระหว่าง
  • 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
  • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
  • จํานวนเงินผลประโยชน์ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตที่ได้ชําระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 • 2. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา รับจำนวนเงินที่มากกว่าระหว่าง
  • จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
  • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
  • จํานวนเงินผลประโยชน์ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตที่ได้ชําระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หมายเหตุ
-ความคุ้มครองชีวิต* บริษัทฯ จะจ่ายจํานวนที่มากกว่าระหว่าง 200% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือจํานวนเงินผลประโยชน์ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตที่ได้ชําระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
-เงินครบกำหนดสัญญา* บริษัทฯ จะจ่ายจํานวนที่มากกว่าระหว่าง 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือจํานวนเงินผลประโยชน์ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตที่ได้ชําระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
1124
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1) อายุรับประกัน : 1 เดือน - 50 ปี
2) ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 55 ปี
3) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ถึงอายุ 55 ปี
4) จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
5) การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน

หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 55/55" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 55/55" 
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172) โดยเบี้ยประกันชีวิตสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้บางช่วงอายุ โดยท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้กรณีอายุ ณ วันทําประกันอยู่ในช่วง 1 เดือน – 45 ปี สําหรับอายุ ณ วันทําประกัน 46 ปีขึ้นไป ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าวได้
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ
 • ติดต่อกลับ
 • ข้อมูลการลงทุน

 • 1124