มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 15/10 (มีเงินปันผล)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 15/10
(มีเงินปันผล)
สร้างวินัยในการออม
เพื่ออนาคตที่มั่นคง พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี
ไทยประกันชีวิต
มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 15/10
(มีเงินปันผล)
สร้างวินัยในการออม
เพื่ออนาคตที่มั่นคง พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี
จุดเด่นของแบบประกัน

รับเงินคืน
ระหว่างสัญญาทุกปี (2)
ตลอดสัญญา
รับเงินคืนขั้นต่ำ 297% (1)
คุ้มครองชีวิตสูงสุด
ถึง 275% (1),(3)
เบี้ยประกันภัย
มีส่วนลด(4)
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
100,000 บาท (5)
พร้อมโอกาสรับเงินปันผล
ระหว่างสัญญาและเมื่อ
ครบกําหนดสัญญา (ถ้ามี)

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2) รับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-5 และรับเงินคืน 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 6-14
(3)บริษัทฯ จะจ่ายจํานวนที่มากกว่าระหว่าง ความคุ้มครองชีวิต หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือจํานวนเงินผลประโยชน์ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตที่ได้ชําระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด
(4)กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป
(5)เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการมีเงินเก็บ และได้รับความคุ้มครองชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 1124 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 • 1. เงินคืนระหว่างสัญญา (รับรองการจ่าย)
  • รับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-5
  • รับเงินคืน 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 6-14
 • 2. เงินครบกำหนดสัญญา (2)
  • รับเงินคืน 260% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • 3. เงินปันผล (4)(ไม่รับรองการจ่าย)
  • ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 2 -14 มีโอกาสรับเงินปันผลระหว่างสัญญา (ถ้ามี)
  • มีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา (ถ้ามี)
 • 4. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา (3)
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-3 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 125% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 6 รับ 175% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 7 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 8 รับ 225% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 9 รับ 250% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 10-15 รับ 275% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ
(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)บริษัทฯ จะจ่ายจํานวนที่มากกว่าระหว่าง 260% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย หรือจํานวนเงินผลประโยชน์ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตที่ได้ชําระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ย ประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด
(3)บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนที่มากกว่าระหว่าง ความคุ้มครองชีวิต หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือจำนวนเงินผลประโยชน์ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด
(4)เงินปันผล หมายถึง ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ไม่รับรองการจ่าย และอาจไม่มีการจ่ายในบางปี ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ยังมีผลบังคับและผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีการจ่ายเงินปันผล ในกรณีที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินปันผลดังกล่าว
กรณีที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินปันผลที่จ่ายจริง (ถ้ามี) อาจแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่แสดงในเอกสารนี้อย่างมีนัยสำคัญ เงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลจากสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล หักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอัตราร้อยละ 80 ตามข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด
-เงินปันผลระหว่างสัญญา หมายถึง เงินปันผลตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ อาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างสัญญาทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงวัน ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 14 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
-เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา หมายถึง เงินปันผลตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ อาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
กรณีที่ 1 ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันครบกำหนดสัญญา
กรณีที่ 2 ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบกำหนดสัญญา โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาเท่าที่สะสมมาถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ก่อนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
จำนวนเงินปันผลที่แสดงในเอกสารนี้เป็นตัวอย่างเงินปันผลที่อ้างอิงจากสมมติฐานที่บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลจากสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลที่ ร้อยละ 3, 4, 5 คงที่ต่อปี ตลอดสัญญา หักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย และจัดสรรให้ในอัตราร้อยละ 80 โดยผู้เอาประกันภัยสามารถทราบข้อมูลสัดส่วนการลงทุนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล พร้อมทั้งตรวจสอบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลจากสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีผ่านทาง www.thailife.com ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2565

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
1124
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1) อายุรับประกัน : 1 เดือน - 70 ปี
2) ระยะเวลาเอาประกันภัย : 15 ปี
3) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี
4) จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
5) การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
6)สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต มันนี่ ฟิต เฟิร์ม15/10 (มีเงินปันผล)" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 15/10 (มีเงินปันผล)" 
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ
 • ติดต่อกลับ
 • ข้อมูลการลงทุน

 • 1124