ไทยประกันชีวิต ธนทวี 25/15
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
ธนทวี 25/15
ออมอย่างเป็นระบบเพียง 15 ปี
รองรับแผนการที่มีในอนาคต
ไทยประกันชีวิต
ธนทวี 25/15
"ออมอย่างเป็นระบบเพียง 15 ปี
รองรับแผนการที่มีในอนาคต"
จุดเด่นของแบบประกัน
ชำระเบี้ยฯ 15 ปี
คุ้มครอง 25 ปี
รับเงินคืนตั้งแต่วันครบรอบ
ปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงก่อนวัน
ครบกำหนดสัญญา ปีละ 1%(1)
ครบสัญญา
รับเงินคืน 126%(1)
รับเงินคืน
ตลอดสัญญา 149%(1)
ลดหย่อนภาษี
ได้สูงสุด 100,000 บาท(2)

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการสร้างเงินเก็บ และได้รับความคุ้มครองชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 202 9723 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
ธนทวี 25/15 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

 • กรณีผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิต
  • ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2-24 รับเงินคืนทุกปี ปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 126% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิต
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-10 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 11 รับ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 12 รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 13 รับ 130% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 14-25 รับ 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ทั้งนี้ หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

หมายเหตุ
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 1 เดือน - 70 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 202 9723
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
 • 1) อายุรับประกัน : 1 เดือน - 70 ปี
 • 2) ระยะเวลาเอาประกันภัย : 25 ปี
 • 3) ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ : 15 ปี
 • 4) จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
 • 5) การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • 6) สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
หมายเหตุ

 • - "ไทยประกันชีวิต ธนทวี 25/15" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ธนทวี 25/15"
 • - เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • - การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • - เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
 • - ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
  - ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของ บริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
  - ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย