กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์ เซฟ แอนด์ แคร์ 18/5
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์
เซฟ แอนด์ แคร์ 18/5
เพื่อการวางแผนออมเงินในอนาคต
การันตีผลประโยชน์ทุกปี
พร้อมคุ้มครองอุบัติเหตุและโรคร้ายแรง
เพิ่มโอกาสรับเงินปันผล
กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์
เซฟ แอนด์ แคร์ 18/5
เพื่อการวางแผนออมเงินในอนาคต การันตีผลประโยชน์ทุกปี พร้อมคุ้มครองอุบัติเหตุและโรคร้ายแรง เพิ่มโอกาสรับเงินปันผล
จุดเด่นของแบบประกัน

วันครบรอบปีกรมธรรม์ปีที่ 1-17
รับเงินคืนปีละ 1.5%(1)

เพิ่มโอกาสรับเงินปันผล
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์
ที่ 2 – 17 และเมื่อ
ครบกำหนดสัญญา (ถ้ามี)

รับเงินเมื่อครบกำหนดสัญญา 150%(1)
รับเพิ่ม 200%(2)
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รับเพิ่มสูงสุด 625%(7)
หากตรวจพบโรคร้ายแรง
เบี้ยประกันภัย
สามารถลดหย่อนภาษี
ได้สูงสุด 100,000 บาท
ตามหลักเกณฑ์
ที่กรมสรรพากรกำหนด

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)ของจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ
(3)กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญา เพิ่มเติม
(ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

(4)เงินคืน หมายถึง เงินหรืออัตราที่บริษัทฯ รับรองและจะจ่ายให้ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
(5)เงินปันผล หมายถึง ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ไม่รับรองการจ่าย และอาจไม่มีการจ่ายในบางปี ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ยังมีผลบังคับและผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีการจ่ายเงินปันผล ในกรณีที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินปันผลดังกล่าว
(6)กรณี 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย
(7)ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อให้กับตนเอง
 • เพื่อต้องการเก็บเงิน เพื่อมีเงินก้อนสำหรับใช้จ่ายตามแผนที่ตั้งไว้
 • ต้องการมีเงินคืนเพื่อใช้ระหว่างทาง
 • หากเกิดเหตุไม่คาดฝันไม่ต้องกังวล หรือห่วงคนข้างหลัง
 • ไม่อยากใช้เงินเก็บมาเป็นค่ารักษาพยาบาล

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 • 1. เงินคืนระหว่างสัญญาและเงินครบกำหนดสัญญา (รับรองการจ่าย)
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-17 รับเงินคืน 1.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 18 รับเงินครบกำหนดสัญญา 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด
 • 2. เงินปันผล (ไม่รับรองการจ่าย)
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-17 มีโอกาสรับเงินปันผลระหว่างสัญญา (ถ้ามี ตามอัตราที่บริษัทฯ ประกาศในแต่ละปี)
  • เมื่อครบกำหนดสัญญามีโอกาสรับเงินปันผล (ถ้ามี) หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ (หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบกำหนดสัญญาบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาเท่าที่สะสมมาถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ก่อนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต)
 • 3. กรณีตรวจพบโรคร้ายแรง
  • หากตรวจพบโรคร้ายแรงรับเพิ่มสูงสุด 625% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์ สามารถขอยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้ และสามารถต่ออายุสัญญาเพื่อขอรับความคุ้มครองต่อเนื่องได้สูงสุด 18 ปี (สัญญาปีต่อปี)
 • 4. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา
  • ปีกรมธรรม์ที่ 1-3 บริษัทฯ จ่ายเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ปีกรมธรรม์ที่ 4-18 บริษัทฯ จ่ายเงินทดแทน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
             ทั้งนี้หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้ผู้รับประโยชน์
  • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเพิ่มอีก 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุหรือสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์

หมายเหตุ :

กรณีผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยฯ ครบ 5 ปีแล้ว หากต้องการรับความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต่อเนื่อง สามารถทำได้โดยชำระเฉพาะเบี้ยฯ สัญญาเพิ่มเติมนี้เท่านั้น โดยเบี้ยฯ ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ (สัญญาปีต่อปี)

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)ของจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ
(3)กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญา เพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์
(4)เงินคืน หมายถึง เงินหรืออัตราที่บริษัทฯ รับรองและจะจ่ายให้ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
(5)เงินปันผล หมายถึง ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ไม่รับรองการจ่าย และอาจไม่มีการจ่ายในบางปี ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ยังมีผลบังคับและผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีการจ่ายเงินปันผล ในกรณีที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินปันผลดังกล่าว
กรณีที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินปันผลที่จ่ายจริง (ถ้ามี) อาจแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่แสดงในเอกสารนี้อย่างมีนัยสำคัญ เงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลจากสินทรัพย์ของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล หักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอัตราร้อยละ 80 ตามข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด
- เงินปันผลระหว่างสัญญา หมายถึง เงินปันผลตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ อาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างสัญญาทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 17 ให้แก่ผู้ เอาประกันภัย
- เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา หมายถึง เงินปันผลตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ อาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
กรณีที่ 1 ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันครบกำหนดสัญญา
กรณีที่ 2 ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบกำหนดสัญญา โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาเท่าที่สะสมมาถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ก่อนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
(6)กรณี 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย
(7)ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์
จำนวนเงินปันผลที่แสดงในเอกสารนี้เป็นตัวอย่างเงินปันผลที่อ้างอิงสมมติฐานที่บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลจากสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลที่ร้อยละ 3, 4, 5 ต่อปี ตลอดสัญญา หักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยและจัดสรรให้ในอัตราร้อยละ 80 โดยผู้เอาประกันภัยสามารถทราบข้อมูลสัดส่วนการลงทุนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล พร้อมทั้งตรวจสอบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลจากสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีผ่านทาง www.thailife.com/

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
1124
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1) อายุรับประกัน : 1 เดือน - 65 ปี
2) ระยะเวลาเอาประกันภัย : 18 ปี
3) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี
4) จำนวนเงินเอาประกันชีวิตและอุบัติเหตุขั้นต่ำ 100,000 บาท
5) จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์ (CI Multi Pay) ขั้นต่ำ 500,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
6) การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
7) สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด
8) เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันของบริษัทฯ
*ฟรีสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทพ.) สำหรับภัยมาตรฐานเท่านั้น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ)

หมายเหตุ
- "กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์ เซฟ แอนด์ แคร์ 18/5" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ทีแอล มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 18/5 (มีเงินปันผล)" 
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ
 • ข้อมูลการลงทุน

 • 1124