กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์ เซฟวิ่งส์ แพลน 12/5
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์
เซฟวิ่งส์ แพลน 12/5
เพื่อการวางแผนออมเงินในอนาคต
ผลตอบแทนคุ้มค่า การันตีการจ่ายผลประโยชน์
เพิ่มโอกาสรับเงินปันผล
กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์
เซฟวิ่งส์ แพลน 12/5
เพื่อการวางแผนออมเงินในอนาคต ผลตอบแทนคุ้มค่า
การันตีการจ่ายผลประโยชน์
เพิ่มโอกาสรับเงินปันผล
จุดเด่นของแบบประกัน

ชำระเบี้ย 5 ปี
คุ้มครองนาน 12 ปี

ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 -11
รับเงินคืนปีละ 3% (1)

รับเงินเมื่อครบกำหนดสัญญา 480%(1)
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์
ที่กรมสรรพากรกำหนด
พร้อมโอกาสรับเงินปันผล
ระหว่างสัญญาและเมื่อ
ครบกําหนดสัญญา(ถ้ามี)

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต เท่ากับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์
(3)เงินคืน หมายถึง เงินหรืออัตราที่บริษัทฯ รับรองและจะจ่ายให้ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
(4)เงินปันผล หมายถึง ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ไม่รับรองการจ่าย และอาจไม่มีการจ่ายในบางปี ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ยัง มีผลบังคับและผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีการจ่ายเงินปันผล ในกรณีที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินปันผลดังกล่าว

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามสภาวะตลาดมากนัก ต้องการผู้ช่วยบริหารเงินลงทุน
 • ผู้ที่อยากเริ่มต้นการลงทุนแต่สามารถรับความเสี่ยงได้ต่ำ
 • ผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันให้กับครอบครัว
 • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 • 1. เงินคืนระหว่างสัญญา (รับรองการจ่าย)
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-11 รับเงินคืน 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12 รับเงินครบกำหนดสัญญา 480% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • 2. เงินปันผล (ไม่รับรองการจ่าย)
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-11 มีโอกาสรับเงินปันผลระหว่างสัญญา (ถ้ามี ตามอัตราที่บริษัทฯ ประกาศในแต่ละปี)
  • เมื่อครบกำหนดสัญญามีโอกาสรับเงินปันผล (ถ้ามี) หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ (หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบกำหนดสัญญาบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาเท่าที่สะสมมาถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ก่อนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต)
 • 3. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5-12 รับ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
          ทั้งนี้หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้ผู้รับประโยชน์

         แผนประกันชีวิต กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์ เซฟวิ่งส์ แพลน 12/5 เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน ทีแอล มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 12/5 (มีเงินปันผล)
        "เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น"

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต เท่ากับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์
(3)เงินคืน หมายถึง เงินหรืออัตราที่บริษัทฯ รับรองและจะจ่ายให้ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
(4)เงินปันผล หมายถึง ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ไม่รับรองการจ่าย และอาจไม่มีการจ่ายในบางปี ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ยัง มีผลบังคับและผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีการจ่ายเงินปันผล ในกรณีที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินปันผลดังกล่าว
-กรณีที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินปันผลที่จ่ายจริง (ถ้ามี) อาจแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่แสดงในเอกสารนี้ อย่างมีนัยสำคัญ เงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลจากสินทรัพย์ของ กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล หักด้วยตันทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ ผู้เอาประกันภัยในอัตราร้อยละ 80 ตามข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด
- เงินปันผลระหว่างสัญญา หมายถึง เงินปันผลตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ อาจจะพิจารณา จ่ายเงินปันผลระหว่างสัญญาทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 11 ให้แก่ผู้เอาประกัน
- เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา หมายถึง เงินปันผลตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ อาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
กรณีที่ 1 ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันครบกำหนดสัญญา
กรณีที่ 2 ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบกำหนดสัญญา โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาเท่าที่สะสมมาถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ก่อนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

(จำนวนเงินปันผลที่แสดงในเอกสารนี้เป็นตัวอย่างเงินปันผลที่อ้างอิงสมมติฐานที่บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลจากสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลที่ร้อยละ 3, 4, 5 ต่อปี ตลอดสัญญา หักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยและจัดสรรให้ในอัตราร้อยละ 80 โดยผู้เอาประกันภัยสามารถทราบข้อมูลสัดส่วนการลงทุนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล พร้อมทั้งตรวจสอบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลจากสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีผ่านทาง www.thailife.com/)

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
1124
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1) อายุรับประกัน : 1 เดือน - 70 ปี
2) ระยะเวลาเอาประกันภัย : 12 ปี
3) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี
4) จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 30,000 บาท
5) เบี้ยประกันภัยสูงสุดต่อราย 30 ล้านบาท
6) ไม่ตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
7) เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันของบริษัทฯ
8) ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
หมายเหตุ
- "กรุงศรีประกันสะสมทรัพย์ เซฟวิ่งส์ แพลน 12/5" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ทีแอล มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 12/5 (มีเงินปันผล)" 
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ
 • ข้อมูลการลงทุน

 • 1124