ประกันเพื่อการออมเงินและลดหย่อนภาษี
ออมอย่างมีระบบ สร้างอนาคตอย่างมั่นคง อนาคตสดใสจากผลตอบแทนและความคุ้มครองที่คุ้มค่า ช่วยให้คุณอุ่นใจได้ตลอดสัญญา
 • ชำระเบี้ยฯ 5 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 • ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2,4,6,8,10,12 และ 14 รับเงินคืน 3% (1)
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (2)
 • ชำระเบี้ยฯ 20 ปี คุ้มครอง 20 ปี
 • รับเงินคืนในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 5,10,15 รับเงินคืน 8%(1)
 • เงินคืนตลอดสัญญารวม 174%(1)
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(2)
 • ชำระเบี้ยฯ 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี
 • รับเงินคืนตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงก่อนวันครบกำหนดสัญญา ปีละ 1%(1)
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 126%(1)
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(2)
 • ตลอดสัญญารับเงินคืนขั้นต่ำ 520%(1)
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 500%(1)(3)
 • ชำระเบี้ยฯ 5 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(4)
 • ตลอดสัญญารับเงินคืนขั้นต่ำ 632%(1)
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 600%(1)(3)
 • ชำระเบี้ยฯ 6 ปี คุ้มครอง 12 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(4)
 • ตลอดสัญญารับเงินคืนขั้นต่ำ 297%(1)
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 275%(1)(3)
 • ชำระเบี้ยฯ 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 • เบี้ยประกันภัยมีส่วนลด(4)
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(4)
 • ตลอดสัญญารับเงินคืนขั้นต่ำ 212%(1)
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 190%(1)(3)
 • ชำระเบี้ยฯ 20 ปี คุ้มครอง 25 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(4)
 • สร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคงพร้อมความคุ้มครองตลอดสัญญา
 • ครบสัญญารับเงินก้อน 200%(1)(2)
 • รับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 100%(1)(3)
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(4)
 • รับเงินคืนระหว่างสัญญาตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2-14 ปีละ 1%(1)
 • ชำระเบี้ยฯ 8 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(2)