ประกันเพื่อการออมเงินและลดหย่อนภาษี
ออมอย่างมีระบบ สร้างอนาคตอย่างมั่นคง อนาคตสดใสจากผลตอบแทนและความคุ้มครองที่คุ้มค่า ช่วยให้คุณอุ่นใจได้ตลอดสัญญา
 • ชำระเบี้ยฯ 5 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 • ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2,4,6,8,10,12 และ 14 รับเงินคืน 3% (1)
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (2)
 • ชำระเบี้ยฯ 6 ปี คุ้มครอง 14 ปี
 • ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปรับเงินคืนตั้งแต่ 2-10%(2)
 • เงินคืนตลอดสัญญารวม 666%(1)
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (2)
 • ชำระเบี้ยฯ 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี
 • รับเงินคืนตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงก่อนวันครบกำหนดสัญญา ปีละ 1%(1)
 • ครบสัญญารับเงินคืน 126%(1)
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(2)
 • ตลอดสัญญารับเงินคืนขั้นต่ำ 520%(1)(2)
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 500%(1)(3)
 • ชำระเบี้ยฯ 5 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(4)
 • ตลอดสัญญารับเงินคืนขั้นต่ำ 632% (1)(2)
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 600%(1)(3)
 • ชำระเบี้ยฯ 6 ปี คุ้มครอง 12 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(4)
 • ตลอดสัญญารับเงินคืนขั้นต่ำ 297%(1)(2)
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 275%(1)(3)
 • ชำระเบี้ยฯ 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 • เบี้ยประกันมีส่วนลด(4)
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(4)
 • ตลอดสัญญารับเงินคืนขั้นต่ำ 211%(**)
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 190%(*)(**)
 • ชำระเบี้ยฯ 20 ปี คุ้มครอง 25 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(***)
 • สร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคงพร้อมความคุ้มครองตลอดสัญญา
 • ครบสัญญารับเงินก้อน 200%(1)(2)
 • รับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 100%(1)(3)
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(4)
 • รับเงินคืนระหว่างสัญญาตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2-14 ปีละ 1%(1)
 • ชำระเบี้ยฯ 8 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(2)
 • ชำระเบี้ย 5 ปี คุ้มครองนาน 12 ปี
 • ครบรอบปีกรมธรรม์ที่1-11 รับเงินคืนปีละ3%(1)
 • รับเงินเมื่อครบกำหนดสัญญา 480%(1)
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • ชำระเบี้ย 5 ปี คุ้มครองนาน 18 ปี
 • วันครบรอบปีกรมธรรม์ปีที่ 1-17 รับเงินคืนปีละ 1.5%(1)
 • เพิ่มโอกาสรับเงินปันผลในวันครบรอบปี กรมธรรม์ที่ 2-17 และเมื่อครบกำหนดสัญญา (ถ้ามี)
 • รับเงินเมื่อครบกำหนดสัญญา 150%(1)
 • รับเพิ่ม 200%(2) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • รับเพิ่มสูงสุด 625%(7) หากตรวจพบโรคร้ายแรง
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • ชำระเบี้ย 5 ปี คุ้มครองนาน 15 ปี
 • ระหว่างสัญญาการันตีรับเงินคืนทุก 2 ปี ครั้งละ 2%(1)(2)
 • ครบกำหนดสัญญา การันตีรับเงินก้อน 510%(1)(2)รวมตลอดสัญญารับ 524%(1)
 • เพิ่มโอกาสรับเงินปันผล(ถ้ามี) ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2-14 และเมื่อครบสัญญา(4)
 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด