ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99
เอกสิทธิ์ที่คุณคู่ควร แผนประกันวงเงินสูง
เพื่อรองรับการส่งต่อมรดกอย่างราบรื่น
ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99
เอกสิทธิ์ที่คุณคู่ควร แผนประกันวงเงินสูง
เพื่อรองรับการส่งต่อมรดกอย่างราบรื่น
จุดเด่นของแบบประกัน
วางแผนส่งต่อทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
คุ้มครองธุรกิจ เพิ่มมูลค่ากองทุนมรดก หมดกังวลเรื่องภาษี
มั่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี ด้วยจำนวนเงิน
เอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 999 ล้านบาท(1)
จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 50 ล้านบาท รับได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ(2)
มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย กรณีเลือกตรวจสุขภาพ และมีสุขภาพตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด(3)
พิเศษขยายความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย สูงสุด 50 ล้านบาท(4)
เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้คือ 5 ปี, 10 ปี หรือ 15 ปี
เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด

(1) จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ซื้อได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ
(2) สำหรับผู้เอาประกันภัย อายุ 16-50 ปี ที่จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 50 ล้านบาท และผู้เอาประกันภัย อายุ 1 เดือน -15 ปี และอายุ 51-55 ปี ที่จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 20 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้พิจารณารับประกันภัย

(3) ส่วนลดเบี้ยประกันภัยอันเนื่องจากสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัทฯ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เริ่มเอาประกันภัยอายุ 18-70 ปี ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ โดยผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความจำนงเมื่อขอเอาประกันภัยใหม่เท่านั้น
(4) ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99 และสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย เมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะสุดท้ายไปแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองนี้สิ้นสุดลง และจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์จะลดลงเท่ากับ ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่จ่ายไปแล้ว และหากผลประโยชน์ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยเป็นอันสิ้นสุดลง

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตระยะยาว
 • ผู้ที่ต้องการหลักประกันให้กับครอบครัว
 • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 1124 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
 • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิต
  • ครบกำหนดสัญญารับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหักด้วยจำนวนเงินผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย (Terminal Cancer) ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)
 • กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา
  • รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหักด้วยจำนวนเงินผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย (Terminal Cancer) ที่บริษัทฯได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)
 • ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย*
  • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีเกณฑ์สุขภาพตามที่กำหนด และบริษัทฯ ได้พิจารณามอบสิทธิพิเศษ ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยเป็นครั้งแรกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งว่าผู้เอาประกันภัยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99 และสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย และเมื่อบริษัทฯได้จ่ายผลประโยชน์ข้อนี้แล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองนี้เป็นอันสิ้นสุดลง และจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์จะลดลง เท่ากับผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ได้จ่ายไปแล้ว และหากผลประโยชน์ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยเป็นอันสิ้นสุดลง(ถ้ามี)

หมายเหตุ *ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย (Terminal Cancer) จะไม่คุ้มครองโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย*

*จ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย และเมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์ ให้ถือว่าความคุ้มครองนี้เป็นอันสิ้นสุดลง

**ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
1124
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุรับประกัน : 1 เดือน - 70 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 99 ปี
3. ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี 10 ปี หรือ 15 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 10,000,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปีเท่านั้น
6. กรณีตรวจสุขภาพและมีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน จะได้อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษ (Preferred Rate)
- ส่วนลดเบี้ยประกันภัยอันเนื่องจากสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัทฯ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เริ่มทำประกันภัยอายุ 18 -70 ปีที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ของบริษัทฯ โดยที่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความจำนงเมื่อขอเอาประกันภัยใหม่เท่านั้น
หมายเหตุ
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น