ประกันเพื่อการลงทุน
ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มค่าด้านการออมเงินสูงกว่าที่เคยมี ให้คุณมีอิสระในการวางแผนทางการเงินและการลงทุน
 • โอกาสรับผลตอบแทนสูง ตามพอร์ตการลงทุน
 • สามารถใช้สิทธิ์หยุดชำระเบี้ยได้ โดยความคุ้มครองยังอยู่
 • สามารถเพิ่ม / ลดเบี้ยฯ ได้ตามความต้องการ
 • สามารถถอนเงินบางส่วนมาใช้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเวนคืนกรมธรรม์
 • สามารถเพิ่มเงินส่วนออมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
 • จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียวพร้อมเพิ่ม/ถอนเงินลงทุนได้ตลอดเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • เป็นได้ทั้งทุนสำรองยามฉุกเฉิน ในทุกช่วงชีวิต
 • โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากหลายกองทุนที่บริษัทฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดี
 • บริษัทช่วยวางแผนการลงทุนตามที่คุณต้องการ
 • เลือก...ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ยฯ
 • สามารถเพิ่ม/ลดความคุ้มครอง, เพิ่ม/ถอนเงินออมได้ตามความต้องการ
 • หยุดพักชำระเบี้ยฯ ตอบโจทย์ทางการเงินในทุกช่วงของชีวิต ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากหลายกองทุนที่บริษัทฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดี
 • บริษัทช่วยวางแผนการลงทุนตามที่คุณต้องการ
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ