ไทยประกันชีวิต P.A.Love แฟมิลี่
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
P.A.Love แฟมิลี่
เพราะความเสี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่พร้อมรับมือได้
ดูแลคุณและคนที่คุณรักได้ตั้งแต่วันนี้

ไทยประกันชีวิต P.A.Love แฟมิลี่

เพราะความเสี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่พร้อมรับมือได้

จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี
สูงสุด 4,000,000 บาท(1)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง)
สูงสุด 60,000 บาท(2)
ค่าชดเชยรายได้ ระหว่าง
เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอุบติเหตุ สูงสุดวันละ
3,000 บาท(2) (ไม่เกิน 365 วัน)
ค่าชดเชยรายได้ให้ครอบครัว 1 ปี
กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุเดือนละ 20,000 บาท(2),(3)
คุ้มครองกรณีขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สูงสุด 500,000 บาท(2)
คุ้มครองกรณีการถูกฆาตกรรม
หรือถูกทำร้ายร่างกาย
สูงสุด 500,000 บาท(2)

(1)สำหรับความคุ้มครองแผน 4 กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป
(2)สำหรับความคุ้มครองแผน 4
(3)ไม่รวมอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ
  • ผู้ที่ต้องการค่าชดเชยรายได้กรณีเกิดอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัว
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4545 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนที่ 1
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจาก
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป
ปีที่ 1 300,000
ปีที่ 2 (ที่มีการต่ออายุกรมธรรม์) 450,000
ปีที่ 3 เป็นต้นไป (ที่มีการต่ออายุกรมธรรม์) 600,000
1.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 150,000
1.3 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 150,000
2. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี เนื่องจาก
2.1 อุบัติเหตุทั่วไป
ปีที่ 1 600,000
ปีที่ 2 (ที่มีการต่ออายุกรมธรรม์) 900,000
ปีที่ 3 เป็นต้นไป (ที่มีการต่ออายุกรมธรรม์) 1,200,000
2.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 150,000
2.3 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 150,000
3. ค่าชดเชยรายได้ครอบครัว จากการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุจาก MA และ MC) ต่อเดือน ทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี 10,000
4. ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (รวมกรณีอุบัติเหตุจาก MA และ MC) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 1,200
5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมกรณีอุบัติเหตุจาก MA และ MC) (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี) 20,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนที่ 2
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจาก
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป
ปีที่ 1 500,000
ปีที่ 2 (ที่มีการต่ออายุกรมธรรม์) 750,000
ปีที่ 3 เป็นต้นไป (ที่มีการต่ออายุกรมธรรม์) 1,000,000
1.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 250,000
1.3 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 250,000
2. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี เนื่องจาก
2.1 อุบัติเหตุทั่วไป
ปีที่ 1 1,000,000
ปีที่ 2 (ที่มีการต่ออายุกรมธรรม์) 1,500,000
ปีที่ 3 เป็นต้นไป (ที่มีการต่ออายุกรมธรรม์) 2,000,000
2.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 250,000
2.3 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 250,000
3. ค่าชดเชยรายได้ครอบครัว จากการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุจาก MA และ MC) ต่อเดือน ทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี 15,000
4. ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (รวมกรณีอุบัติเหตุจาก MA และ MC) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 2,000
5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมกรณีอุบัติเหตุจาก MA และ MC) (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี) 40,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจาก
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป
ปีที่ 1 800,000
ปีที่ 2 (ที่มีการต่ออายุกรมธรรม์) 1,200,000
ปีที่ 3 เป็นต้นไป (ที่มีการต่ออายุกรมธรรม์) 1,600,000
1.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 400,000
1.3 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 400,000
2. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี เนื่องจาก
2.1 อุบัติเหตุทั่วไป
ปีที่ 1 1,600,000
ปีที่ 2 (ที่มีการต่ออายุกรมธรรม์) 2,400,000
ปีที่ 3 เป็นต้นไป (ที่มีการต่ออายุกรมธรรม์) 3,200,000
2.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 400,000
2.3 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 400,000
3. ค่าชดเชยรายได้ครอบครัว จากการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุจาก MA และ MC) ต่อเดือน ทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี 15,000
4. ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (รวมกรณีอุบัติจาก MA และ MC) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 2,500
5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมกรณีอุบัติจาก MA และ MC) (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี) 50,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนที่ 4
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจาก
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป
ปีที่ 1 1,000,000
ปีที่ 2 (ที่มีการต่ออายุกรมธรรม์) 1,500,000
ปีที่ 3 เป็นต้นไป (ที่มีการต่ออายุกรมธรรม์) 2,000,000
1.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 500,000
1.3 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 500,000
2. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี เนื่องจาก
2.1 อุบัติเหตุทั่วไป
ปีที่ 1 2,000,000
ปีที่ 2 (ที่มีการต่ออายุกรมธรรม์) 3,000,000
ปีที่ 3 เป็นต้นไป (ที่มีการต่ออายุกรมธรรม์) 4,000,000
2.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 500,000
2.3 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 500,000
3. ค่าชดเชยรายได้ครอบครัว จากการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุจาก MA และ MC) ต่อเดือน ทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี 20,000
4. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (รวมกรณีอุบัติเหตุจาก MA และ MC) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 3,000
5. การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมกรณีอุบัติเหตุจาก MA และ MC) (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี) 60,000

หมายเหตุ

1)บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ข้อ 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรรสิ้นเชิง หรือ ข้อ 2. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี เพียงข้อใดข้อหนึ่ง

2)กรณีจ่ายผลประโยชน์ข้อ 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง กรณีสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง จะจ่ายผลประโยชน์ 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และบริษัทฯ ยังให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดปีกรมธรรม์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่

3)กรณีจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไปแล้ว จะไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ในปีต่อไปได้

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 20 ปี - 60 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4545
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุรับประกัน : 20 - 60 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 65 ปี)
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี หรือ รายเดือน
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่ต้องแถลงสุขภาพเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต P.A.Love แฟมิลี่" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติหตุส่วนบุคคล"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 383)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพ ดังต่อไปนี้
1) การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
2) การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก
3) การประกันภัยโรคร้ายแรง
4) การประกันภัยการดูแลระยะยาว

- วันหยุดประจำปี หมายถึง วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดเพิ่มเติมพิเศาในประเทศไทยตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ ดังนี้
1) วันขึ้นปีใหม่ 2) วันมาฆบูชา 3) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 4) วันสงกรานต์ (13 - 15 เมษายน)
5) วันแรงงาน 6) วันฉัตรมงคล 7) วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 8) วันวิสาขบูชา 9) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
10) วันอาสาฬหบูชา 11) วันเข้าพรรษา 12) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
13) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 14) วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15) วันปิยมหาราช 16) วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 17) วันรัฐธรรมนูญ 18) วันสิ้นปี 19) วันหยุดชดเชย ที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติมเป็นวันหยุดราชการ (เนื่องจากวันหยุดประจำปี ตามข้อ 1-18 ตรงกับวันเสาร์ และ /หรือวันอาทิตย์)
กรณีที่รัฐบาลประกาศยกเลิกวันหยุดตามข้อ 1 - 18 บริษัทจะไม่คุ้มครองวันหยุดที่ถูกยกเลิกนั้น ทั้งนี้ จะให้ความคุ้มครองในวันหยุดชดเชยที่ประกาศภายหลังแทนวันที่มีการประกาศยกเลิก (หากมี)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของ บริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย