ไทยประกันชีวิต พี.เอ. love แฟมิลี่
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
พี.เอ. love แฟมิลี่ 
เพราะความเสี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่พร้อมรับมือได้
ดูแลคุณและคนที่คุณรักได้ตั้งแต่วันนี้
ไทยประกันชีวิต
พี.เอ. love แฟมิลี่
เพราะเสี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่พร้อมรับมือได้
ดูแลคุณและคนที่คุณรักได้ตั้งแต่วันนี้
จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี
สูงสุด 4,000,000 บาท(1)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง)
สูงสุด 60,000 บาท(2)
ค่าชดเชยรายได้ ระหว่าง
เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (วันละ)
สูงสุด 3,000 บาท(2)
ค่าชดเชยรายได้ให้ครอบครัว 1 ปี
กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุเดือนละ 20,000 บาท(2)
คุ้มครองกรณีขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สูงสุด 500,000 บาท(2)

(1)สำหรับความคุ้มครองแผน 4 กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป 
(2)สำหรับความคุ้มครองแผน 4

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ
  • ผู้ที่ต้องการค่าชดเชยรายได้กรณีเกิดอุบัติเหตุ
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4545 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจาก
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป

ปีที่ 1 

300,000 500,000 800,000 1,000,000

ปีที่ 1 กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี

600,000 1,000,000 1,600,000 2,000,000

ปีที่ 2 กรณีต่ออายุกรมธรรม์

450,000 750,000 1,200,000 1,500,000

ปีที่ 2 กรณีต่ออายุกรมธรรม์และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี

900,000 1,500,000 2,400,000 3,000,000

ปีที่ 3 เป็นต้นไป กรณีต่ออายุกรมธรรม์

600,000 1,000,000 1,600,000 2,000,000

ปีที่ 3 เป็นต้นไป กรณีต่ออายุกรมธรรม์และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี

1,200,000 2,000,000 3,200,000 4,000,000
1.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 150,000 250,000 400,000 500,000
1.3 การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ (MC) 150,000 250,000 400,000 500,000
2. ค่าชดเชยรายได้ครอบครัว จากการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุจาก MA และ MC) ต่อเดือน 10,000
(12 เดือน)
15,000
(12 เดือน)
15,000
(12 เดือน)
20,000
(12 เดือน)
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (รวม MA และ MC) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 1,200 2,000 2,500 3,000
4. การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวม MA และ MC) (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี) 20,000 40,000 50,000 60,000

หมายเหตุ

1)บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น

2)กรณีจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ้ง กรณีสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง จะจ่ายผลโยชน์ 60% ของจำนวนเงินเอาประกันกันภัย และบริษัทฯ ยังให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดปีกรมธรรม์เท่ากับเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่

3)กรณีจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไปแล้ว จะไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ในปีต่อไปได้

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 20 ปี - 60 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4545
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุรับประกัน : 20 - 60 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 65 ปี)
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี หรือ รายเดือน
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต พี.เอ. love แฟมิลี่" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติหตุส่วนบุคคล"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1) การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ  2) การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3) การประกันภัยโรคร้ายแรง  4) การประกันภัยการดูแลระยะยาว

- วันหยุดประจำปี หมายถึง วันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ต่อเนื่องกับวันหยุดนั้น ดังต่อไปนี้ 
1) วันขึ้นปีใหม่  2) วันมาฆบูชา  3) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  4) วันสงกรานต์ (13 - 15 เมษายน) 
5) วันแรงงาน 6) วันฉัตรมงคล  7) วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  8) วันวิสาขบูชา  9) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
10) วันอาสาฬหบูชา  11) วันเข้าพรรษา  12) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
13) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 14) วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  15) วันปิยมหาราช  16) วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  17) วันรัฐธรรมนูญ  18) วันสิ้นปี  19) วันหยุดชดเชยที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติมเป็นวันหยุดราชการ (เนื่องจากวันหยุดประจำปี ตามข้อ 1-18 ตรงกับวันเสาร์ และ /หรือวันอาทิตย์)
กรณีที่รัฐบาลประกาศวันหยุดตามข้อ 1 - 18 บริษัทจะไม่คุ้มครองวันหยุดที่ถูกยกเลิกนั้น ทั้งนี้จะให้ความคุ้มครองในวันหยุดชดเชยที่ประกาศภายหลังแทนวันที่มีการประกาศยกเลิก (หากมี)
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จุถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น