ไทยประกันชีวิต พี.เอ. รีฟันด์
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
พี.เอ. รีฟันด์
คุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุ
คุ้มค่าด้วยผลประโยชน์ที่ครอบคลุม
ไม่เคลมก็มีเงินคืน
ไทยประกันชีวิต
พี.เอ. รีฟันด์
คุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุ
คุ้มค่าด้วยผลประโยชน์ที่ครอบคลุม
ไม่เคลมก็มีเงินคืน
จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
จากการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด
1,000,000 บาท(1)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด
100,000 บาทต่อครั้ง(1)
ค่าชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษา
ตัวในโรงพยาบาลวันละ 1,000 บาท
คุ้มครองกรณีขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สูงสุด 500,000 บาท(1)
ไม่เคลมตลอด 3 ปี
คืนเบี้ยฯ ปีสุดท้าย

(1)สำหรับความคุ้มครองแผน 3

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 202 9731 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 700,000 1,000,000
2. การถูกฆาตกรรม การถูกทำร้ายร่างกาย 500,000 700,000 1,000,000
3. การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000 350,000 500,000
4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 500,000 700,000 1,000,000
5. การก่อการร้าย 500,000 700,000 1,000,000
6. การรักษาพยาบาล (สูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 50,000 70,000 100,000
7. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 1,000 1,000 1,000

หมายเหตุ
1) ความคุ้มครองข้อ 2-5 ครอบคุลมการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การรักษาพยาบาล ค่าชดเชยการเข้ารักษาในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
2) เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อสัญญากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้ติดต่อเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา และไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทนไม่ว่ากรณีใดๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายเงินคืน 100% ของเบี้ยประกันภัยในปีสุดท้ายของการต่ออายุสัญญา โดยจะจ่ายให้ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 3

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 6 ปี - 65 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 202 9731
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1 ปี
3. พิกัดอายุ : 6-65 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต พี.เอ. รีฟันด์" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "พี.เอ. รีฟันด์"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 383)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3. การประกันภัยโรคร้ายแรงและ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน