ไทยประกันชีวิต พี.เอ. บียอนด์ สมาร์ต โพรเทกชั่น
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
พี.เอ. บียอนด์
สมาร์ต โพรเทกชั่น
ความเสี่ยงอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่รับมือได้
ดูแลคุณและคนที่คุณรักได้ตั้งแต่วันนี้
ไทยประกันชีวิต
พี.เอ. บียอนด์
สมาร์ต โพรเทกชั่น
ความเสี่ยงอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่รับมือได้
ดูแลคุณและคนที่คุณรักได้ตั้งแต่วันน
จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
จากการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด
500,000 บาท(1)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด
50,000 บาทต่อครั้ง(1)
ค่าชดเชยรายได้ ระหว่างเข้ารักษา
ตัวในโรงพยาบาลวันละ 1,000 บาท
เบี้ยฯ เริ่มต้นเพียงวันละ 8 บาท(2)
คุ้มครองกรณีขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สูงสุด 250,000 บาท(1)

(1)สำหรับความคุ้มครองแผน 3
(2)คำนวณจากเบี้ยประกันภัย รายปี อายุ 5-60 ปี สำหรับความคุ้มครองแผน 1

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4578 หรือสแกน QR CODE

หรือกรอกข้อมูล

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 300,000 400,000 500,000
2. การถูกฆาตกรรม การถูกทำร้ายร่างกาย 300,000 400,000 500,000
3. กรณีเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์์ 150,000 200,000 250,000
4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 150,000 200,000 250,000
5. การก่อการร้าย 150,000 200,000 250,000
6. อุบัติเหตุสาธารณะ*(จ่ายเพิ่ม จากผลประโยชน์ข้อ 1) 300,000 400,000 500,000
7. ค่าปลงศพ 10,000 10,000 10,000
8. การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 40,000 50,000
9. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 1,000 1,000 1,000

*อุบัติเหตุสาธารณะ หมายถึง อุบัติเหตุอันเกิดแก่ รถโดยสารประจำทาง รถไฟ ไฟไหม้อาคารสาธารณะหรือลิฟท์ ไฟไหม้โรงมหรสพ

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 5 ปี - 65 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4579
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขแบบประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1 ปี
3. พิกัดอายุ : 5-65 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี รายเดือน
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต พี.เอ. บียอนด์ สมาร์ต โพรเทกชั่น" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "พี.เอ. บียอนด์ สมาร์ต โพรเทกชั่น"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 383)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3. การประกันภัยโรคร้ายแรงและ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน