ไทยประกันชีวิต พี.เอ. คลาสสิค ชีลด์
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
พี.เอ. คลาสสิค ชีลด์
คุ้มครองอุบัติเหตุ
อุ่นใจด้วยวงเงินคุ้มครองสูง
ไทยประกันชีวิต
พี.เอ. คลาสสิค ชีลด์
คุ้มครองอุบัติเหตุ
อุ่นใจด้วยวงเงินคุ้มครองสูง
จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
จากการเกิดอุบัติเหตุ
1,200,000 บาท*
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด
120,000 บาทต่อครั้ง*
คุ้มครองกรณีขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุด 600,000 บาท*

*สำหรับความคุ้มครองแผน 5 อาชีพชั้น 1

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองจากอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูง
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 202 9730 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
แผนประกันภัย สำหรับอาชีพชั้นที่ 1 (หน่วย : บาท)
รายละเอียดการคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (DD & TPD) 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ME) ไม่คุ้มครอง 80,000 100,000 120,000
การขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
การขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

แผนประกันภัย สำหรับอาชีพชั้นที่ 2 (หน่วย : บาท)
รายละเอียดการคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (DD & TPD) 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ME) ไม่คุ้มครอง 60,000 80,000 100,000
การขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
การขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

แผนประกันภัย สำหรับอาชีพชั้นที่ 3 (หน่วย : บาท)
รายละเอียดการคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (DD & TPD) 400,000 600,000 800,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ME) ไม่คุ้มครอง 40,000
การขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 200,000 300,000 400,000
การขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 400,000 600,000 800,000
คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
แผนที่ 1-2 สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 75 ปีเท่านั้น
เลือกอาชีพชั้น
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 202 9730
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1 ปี
3. พิกัดอายุ : 1 เดือน - 75 ปี (สำหรับความคุ้มครองแผน 1 - 2)
16-75 ปี (สำหรับความคุ้มครองแผน 3 - 5)
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต พี.เอ. คลาสสิค ชีลด์" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "พี.เอ. คลาสสิค ชีลด์"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3. การประกันภัยโรคร้ายแรงและ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน