ไทยประกันชีวิต พี.เอ. คลาสสิค ชีลด์
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
พี.เอ. คลาสสิค ชีลด์
คุ้มครองอุบัติเหตุ
อุ่นใจด้วยวงเงินคุ้มครองสูง
ไทยประกันชีวิต
พี.เอ. คลาสสิค ชีลด์
คุ้มครองอุบัติเหตุ
อุ่นใจด้วยวงเงินคุ้มครองสูง
จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
จากการเกิดอุบัติเหตุ
1,200,000 บาท(1)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด
120,000 บาทต่อครั้ง(1)
คุ้มครองกรณีขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุด 600,000 บาท(1)

(1)สำหรับความคุ้มครองแผน 5 อาชีพชั้น 1

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองจากอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูง
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 202 9730 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
แผนประกันภัย สำหรับอาชีพชั้นที่ 1 (หน่วย : บาท)
รายละเอียดการคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (DD & TPD) 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ME) ไม่คุ้มครอง 80,000 100,000 120,000
การขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
การขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

แผนประกันภัย สำหรับอาชีพชั้นที่ 2 (หน่วย : บาท)
รายละเอียดการคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (DD & TPD) 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ME) ไม่คุ้มครอง 60,000 80,000 100,000
การขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
การขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

แผนประกันภัย สำหรับอาชีพชั้นที่ 3 (หน่วย : บาท)
รายละเอียดการคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (DD & TPD) 400,000 600,000 800,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ME) ไม่คุ้มครอง 40,000
การขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 200,000 300,000 400,000
การขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 400,000 600,000 800,000
คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
แผนที่ 1-2 สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 75 ปีเท่านั้น
เลือกอาชีพชั้น
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 202 9730
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1 ปี
3. พิกัดอายุ : 1 เดือน - 75 ปี (สำหรับความคุ้มครองแผน 1 - 2)
16-75 ปี (สำหรับความคุ้มครองแผน 3 - 5)
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต พี.เอ. คลาสสิค ชีลด์" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "พี.เอ. คลาสสิค ชีลด์"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 383)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3. การประกันภัยโรคร้ายแรงและ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน