ไทยประกันชีวิต Health เหมา สบายใจ สบายตังค์
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
Health เหมา
สบายใจ สบายตังค์
ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเบี้ยฯเริ่มต้นไม่ถึงหมื่น(1)
ครอบคลุมการรักษา วางแผนค่ารักษาพยาบาลได้
ไทยประกันชีวิต
Health เหมา
สบายใจ สบายตังค์
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย
เบี้ยเริ่มฯต้นไม่ถึงหมื่น(1)
ครอบคลุมการรักษา วางแผนค่ารักษาพยาบาลได้
จุดเด่นของแบบประกัน
ความคุ้มครองสุขภาพ
แบบเหมาจ่าย
สูงสุดถึง 5 ล้านบาท(2)
ต่อรอบปีกรมธรรม์
หมดกังวลกับทุกค่าใช้จ่าย
ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาล
แบบเหมาจ่าย
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
แค่ตอบคำถามสุขภาพ 2 ข้อ(3)
เคลมสะดวก ไม่ต้องสำรองจ่าย(4)
ประหยัดค่าเบี้ยฯ สำหรับคนที่มี
สวัสดิการสุขภาพแล้ว ที่สามารถ
เลือกความรับผิดส่วนแรก
(Deductible) ได้ด้วยตัวคุณเอง(5)
เบี้ยประกันภัยลดหย่อนภาษีได้(6)

(1)กรณีผู้เอาประกันภัย เพศชายและหญิง อายุ 18 ปี เลือกซื้อความคุ้มครอง แผน 3
(2)สำหรับความคุ้มครอง แผน 4 และ 5
(3)เพื่อประกอบการพิจารณาการรับประกัน
(4) ไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับโรงพยาบาลตามคู่สัญญา
(5)ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) แผน 3 และ 4 30,000 บาท และแผน 5 50,000 บาท
(6)ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองยามเจ็บป่วย
  • พนักงานบริษัทที่มีสวัสดิการสุขภาพอยู่แล้ว
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 203 5551 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนความคุ้มครอง
Health เหมา สบายใจ สบายตังค์ (หน่วย : บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1) ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ คุ้มธนกิจ 99/99 (Nn)
1.1 กรณีครบกำหนดสัญญา*
รับจำนวนเงินเอาประกันภัย
50,000 
1.2 กรณีเสียชีวิต**
รับจำนวนเงินเอาประกันภัย
50,000
2) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี
ผลประโยชน์สูงสุด
ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
5 แสน 1 ล้าน 1 ล้าน 5 ล้าน 5 ล้าน
ความรับผิดส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง  ไม่มี      ไม่มี    30,000 30,000 50,000
อาณาเขตความคุ้มครอง ประเทศไทยเท่านั้น
ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 
1) ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล 1,500 บาท /วัน 2,000 บาท /วัน 2,000 บาท /วัน 3,000 บาท /วัน 3,000 บาท /วัน
- ค่าห้องพัก ไอ ซี ยู ต่อวัน จ่ายตามจริง (ข้อ 1 รวมกันสูงสุด 365 วัน)
2) ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ฯลฯ จ่ายตามจริง
- ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้านต่อครั้ง 20,000 (สูงสุด 7 วัน)
3) ค่าแพทย์ตรวจรักษา จ่ายตามจริง (สูงสุด 365 วัน)
4) ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
(ศัลยกรรม) และหัตถการ
จ่ายตามจริง
5) ค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
6) ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ฯลฯ จ่ายตามจริง****
7) ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง จ่ายตามจริง
8) ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)
9) ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือดกรณีไตวายเรื้อรัง ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง

10) ค่ารักษาโรคมะเร็งโดยรังสี/รักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
11) ค่ารักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
12) ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง
13) ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก จ่ายตามจริง
3) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (1)***
3.1 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 500 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1,000 1,000 1,000 2,000 2,000
3.2 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) จะได้รับค่าชดเชยรายวัน จำนวน 1 วัน 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000

*กรณีที่เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯจะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

** หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

*** การจ่ายผลประโยชน์ข้อ 3.1 และ 3.2 รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 500 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

**** ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิฉัย) จ่ายตวามจริง สูงสุด 2 ครั้งต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 203 5551
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
แบบประกัน Health เหมา สบายใจ สบายตังค์
1. อายุรับประกัน : 18 - 70 ปี กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (1) อายุรับประกัน 18 - 60 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย
• สัญญาหลัก คุ้มธนกิจ 99/99 (Nn) ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี
• สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ต่อสัญญาได้ตามระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาหลัก หรือถึงอายุ 99 ปี
• สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (1) ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ต่อสัญญาได้จนถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
• สัญญาหลัก คุ้มธนกิจ 99/99 (Nn) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี
• สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี ต่อสัญญาได้ตามระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาหลัก หรือถึงอายุ 98 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
• สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (1) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาประกันชีวิต

หมายเหตุ
- "แบบประกัน Health เหมา สบายใจ สบายตังค์" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะระบุชื่อแบบประกัน ดังนี้
• (1) คุ้มธนกิจ 99/99 (Nn)
• (2) สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี
• (3) สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (1)
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของ บริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ* สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2.การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก 3.การประกันภัยโรคร้ายแรง และ 4.การประกันภัยการดูแลระยะยาว
ข้อมูลเพิ่มเติมแบบประกัน
- ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย
- ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน กรณี Day Case หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บหรือเจ็บปวย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการตามความจำเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้การตรวจรักษานั้น ผู้เอาประกันภัยไม่จำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันกัยจำนวน 1 วัน สำหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการดังต่อไปนี้
1) การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram/ Cardiac Catheterization)
3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
4) การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
6) การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
9) การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
10) การเจาะตับ (Liver Puncture/ Liver Aspiration)
11) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration)
12) การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
13) การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/ Pleuracentesis/ Thoracic Aspiration/ Thoracic Paracentesis)
14) การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy)
17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst)
18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)