ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
เติมเงินยามป่วย
เจ็บป่วย ขาดงาน รายได้ไม่สะดุด
ให้เงินชดเชย ทั้งเข้าและออกจากโรงพยาบาล
ไทยประกันชีวิต
เติมเงินยามป่วย
เจ็บป่วย ขาดงาน รายได้ไม่สะดุด
ให้เงินชดเชย ทั้งเข้าและออกจากโรงพยาบาล
จุดเด่นของแบบประกัน
ชดเชยรายได้ เมื่อนอนโรงพยาบาล
ในฐานะผู้ป่วยในไม่ว่าจากป่วยไข้
หรืออุบัติเหตุสูงสุดวันละ 3,000 บาท*สูงสุด 365 วัน
รับเงินก้อนกรณีผ่าตัดใหญ่สูงสุด
ครั้งละ 60,000 บาท
*,**
รับเงินปลอบขวัญ
เมื่อออกจากโรงพยาบาล
สูงสุดครั้งละ 3,000 บาท*,**
ไม่เคลมทุกกรณีตลอด 5 ปี
คืนเบี้ยฯ ปีสุดท้ายให้ 100%
ในวันครบกำหนดสัญญา

*สำหรับความคุ้มครองแผน 8
**ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อยามเจ็บป่วย
  • พนักงานบริษัท
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4568 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8
1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100,000 150,000 200,000 300,000 350,000 400,000 500,000 600,000
2. ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
2.1 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (รวม Day Case) ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) 500 750 1,000 1,500 1,750 2,000 2,500 3,000
2.2 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับรักษาตัวในห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 30 วัน) 1,000 1,500 2,000 3,000 3,500 4,000 5,000 6,000
2.3 ค่าชดเชยเมื่อออกจากโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 500 750 1,000 1,500 1,750 2,000 2,500 3,000
2.4 ค่าชดเชยกรณีได้รับการผ่าตัดใหญ่ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 10,000 15,000 20,000 30,000 35,000 40,000 50,000 60,000
หากไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน (ผลประโยชน์ข้อ 2)
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในวันครบกำหนดสัญญา
คำนวณแผนประกัน ตามความต้องการของคุณ
เลือกแผน
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 16 ปี - 60 ปี
เพศ
การชำระเบี้ยประกัน
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4568
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.
เงื่อนไขการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 5 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี
3. พิกัดอายุ : 16-60 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ค่ารักษาพยาบาลรายวัน รีฟันด์ พลัส(1)"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ