สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพแบบเฮลท์ ฟิต 99 รีฟันด์ พลัส
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันสุขภาพ
แบบเฮลท์ฟิต 99 รีฟันด์ พลัส
ประกันสุขภาพครบจบในแผนเดียว
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันสุขภาพ
แบบเฮลท์ฟิต 99 รีฟันด์ พลัส
ประกันสุขภาพครบจบในแผนเดียว ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล
จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
ความคุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยนอก
แบบเหมาจ่าย
ต่อรอบปีกรมธรรม์(1)
ความคุ้มครองค่าล้างไต
ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด
แบบเหมาจ่ายต่อ
รอบปีกรมธรรม์(1)
ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ
กรณีไม่มีเคลมค่ารักษา(2)
เบี้ยประกันภัย
สามารถลดหย่อนภาษี
ได้บางส่วน(3)
พร้อมสิทธิพิเศษ
บริการ Health Care Solutions (4)

(1)บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามแผนที่เลือก
(2)กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ กรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือรับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก (โดยไม่มีการขาดอายุ หรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ระหว่างปีกรมธรรม์) รวมทั้งได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปภายในระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปภายในระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ สำหรับกรณีชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือนต้องชำระเบี้ยประกันภัยอย่างน้อย 3 งวด โดยจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย เมื่อพ้นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันครบรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้เสียชีวิตลงก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้รับประโยชน์
(3)เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383)
(4)บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อยามเจ็บป่วย
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 1124 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง แผนความคุ้มครอง
สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบเฮลท์ ฟิต 99 รีฟัน พลัส (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7
อาณาเขตคุ้มครอง ทั่วโลก
ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ต่อวัน
1,700 2,200 2,700 3,200 3,700 4,500 5,500
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่าของผลประโยชน์สำหรับค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อวัน สูงสุด 15 วัน รวมหมวดที่ 1 ไม่เกิน 150 วัน 3,400 4,400 5,400 6,400 7,400 9,000 11,000
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 15,000 20,000 25,000 25,000 30,000 35,000 45,000
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย จ่ายตามจริง (รวมอยู่ในหมวดที่ 2)
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
หมวดย่อยที่ 2.2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต จ่ายตามจริง (รวมอยู่ในหมวดที่ 2)
หมวดย่อยที่ 2.2.2 ค่าบริการทางการพยาบาล ต่อวัน สูงสุด 150 วัน (ไม่รวมใหมวดที่ 2) 510 660 810 960 1,110 1,350 1,650
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ จ่ายตามจริง (รวมอยู่ในหมวดที่ 2)
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน ต่อครั้ง สูงสุด 7 วัน 1,000 (รวมอยู่ในหมวดที่ 2)
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ต่อวัน สูงสุด 150 วัน 600 700 800 900 1,000 1,000 1,100
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ 8,000 10,000 12,000 12,000 13,000 14,000 15,000
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและ หัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมการแพทย์ 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมการแพทย์ 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ จ่าย 2 เท่าของผลประโยชน์หมวดที่ 4
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามผลประโยชน์หมวดที่ 4
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) ไม่คุ้มครอง
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง 3,000 4,000 5,000 5,000 7,000 8,000 10,000
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครอง
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปี   กรมธรรม์ประกันภัย 25,000 35,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาโรคเนื้องอก หรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ต่อครั้ง 1,700 2,200 2,700 3,200 3,700 4,500 5,500
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก ต่อครั้ง 4,000 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500
การขยายความคุ้มครองผลประโยชน์
ค่ารักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell)* 300,000
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ต่อรอบปีกรมธรรม์ 3,000 4,000 5,000 5,500 6,000 7,000 8,000
ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ** 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,500 5,500

*ผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) จะเพิ่มอีก 200,000 บาท จากที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี และจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 10 ปีตามกรมธรรม์ประกันภัย

**กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ กรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือรับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก (โดยไม่มีการขาดอายุ หรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ระหว่างปีกรมธรรม์) รวมทั้งได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปภายในระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้สำหรับกรณีชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือนต้องชำระเบี้ยประกันภัยอย่างน้อย 3 งวด โดยจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย เมื่อพ้นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันครบรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้เสียชีวิตลงก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
1124
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพแบบเฮลท์ ฟิต 99 รีฟันด์ พลัส
1. อายุรับประกัน : 1 เดือน - 80 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกินปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกินปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 98 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาประกันชีวิต
5. ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต : จะซื้อเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

หมายเหตุ
- สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต 99 รีฟันด์ พลัส เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อ สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบเฮลท์ ฟิต 99 รีฟันด์ พลัส
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ* สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2.การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก 3.การประกันภัยโรคร้ายแรง และ 4.การประกันภัยการดูแลระยะยาว
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของ บริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย