ไทยประกันชีวิต เฮลท์ฟิต เบ๊า เบา
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
เฮลท์ ฟิต เบ๊า เบา
แพ็กเกจประกันสุขภาพ แบบเบาใจ
สบายกระเป๋า เอาใจมหาชน
เบี้ยฯ รายเดือนเริ่มต้นหลักร้อย คุ้มครองหลักล้าน
ไทยประกันชีวิต
เฮลท์ฟิต เบ๊า เบา
แพ็กเกจประกันสุขภาพ
แบบเบาใจ..สบายกระเป๋า
เบี้ยฯเริ่มต้นหลักร้อย คุ้มครองหลักล้าน
จุดเด่นของแบบประกัน
เลือกชำระเบี้ยฯ แบบรายเดือน
เริ่มต้นเพียงหลักร้อย
คุ้มครองชีวิต
ยาวนานถึงอายุ 99 ปี
เลือกออกแบบความคุ้มครอง
ได้ตามต้องการ ครอบคลุม
ทั้งความคุ้มครองชีวิต,สุขภาพ,
อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง
เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล
กรณีเป็นผู้ป่วยใน
สูงสุด 1,000,000 บาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์
(คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี)(1)
คุ้มครองชดเชยรายได้
สูงสุด 4,000 บาท(2)ต่อวัน
เบี้ยประกันภัย
สามารถลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 100,000 บาทต่อปี(3)

(1)สำหรับความคุ้มครองแพ็คเกจ 1
(2)สำหรับความคุ้มครองแพ็คเกจ 2 แผน 3
(3)เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172) และเบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383)

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองยามเจ็บป่วย
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 1124 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
แผนความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ ไทยประกันชีวิต เฮลท์ ฟิต เบ๊า เบา
ไทยประกันชีวิต เฮลท์ ฟิต เบ๊าเบา แพ็กเกจ 1 (หน่วย : บาท)
แผนความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. สัญญาหลัก : คุ้มธนกิจ 99/99 (Nn) 50,000
2. สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพแบบ เฮลท์ ฟิต วีไอพี ดิดักต์
2.1 ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 1,000,000
2.2 ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 250,000 500,000 250,000 500,000
2.3 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ต่อวัน 4,000 (สูงสุด 150 วัน)
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
(ผู้ป่วยใน) ให้เป็น 2 เท่าของผลประโยชน์ สำหรับค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อวัน

8,000
(สูงสุด 150 วันรวมข้อ 2.3 ไม่เกิน 150 วัน)

2.4 ค่าบริการทางการพยาบาล ต่อวัน 1,200 (สูงสุด 150 วัน)
2.5 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลื้อง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน ต่อครั้ง 1,000 (สูงสุด 7 วัน)
การมีส่วนร่วมจ่าย ความรับผิดส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 20,000 20,000 ไม่มี
3. สัญญาเพิ่มเติม การประกันอุบัติเหตุ (อ.3) (ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ) 10,000
เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เพื่อรับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นได้
1. บันทึกสลักหลัง การขยายความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อรอบปีกรมธรรม์ 2,000
2. สัญญาเพิ่มโกลด์เติม ค่ารักษาพยาบาลรายวันโกลด์ (รพ.โกลด์) 500
3. สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์ (ซีไอ มัลติเพย์) 200,000
4. สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.1) (การเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะ) 200,000
5. สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.2) (การเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ) 200,000

ตัวอย่างการซื้อไทยประกันชีวิต เฮลท์ ฟิต เบ๊าเบา แพ็กเกจ 1 แผน 2

โดยการเลือกซื้อผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และความคุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์ เพิ่ม กรณี นาย ก เพศชาย อายุ 35 ปี อาชีพชั้น 2

ไทยประกันชีวิต เฮลท์ ฟิต เบ๊าเบา แพ็กเกจ 2 (หน่วย : บาท)
แผนความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. สัญญาหลัก : คุ้มธนกิจ 99/99 (Nn) 100,000
2. สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวันโกลด์ (รพ.โกลด์) 500 800 1,000
2.1 กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (1 เท่าต่อวัน) 500 800 1,000
- ในกรณีที่วันแรกของการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอยู่ในรอบปี
กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 21-59 ปี (2 เท่าต่อวัน)
1,000 1,600 2,000
- ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) (ตามจำนวนวันที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU))
(4 เท่าต่อวัน)
2,000 3,200 4,000
2.2 กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโดยมีการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยใน
(4 เท่าต่อวัน)
2,000 3,200 4,000
2.3 กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโดยมีการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยใ
(4 เท่าต่อวัน)
2,000 3,200 4,000
2.4 กรณีเสียชีวิตเนื่องจากโรคร้ายแรง หรือกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (200 เท่า) 100,000 160,000 200,000
2.5 กรณีเสียชีวิต (10 เท่า) 5,000 8,000 10,000
3. สัญญาเพิ่มเติม การประกันอุบัติเหตุ (อ.3) (ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ) 20,000 30,000 40,000
เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เพื่อรับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นได้
1. สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์ (ซีไอ มัลติเพย์) 200,000
2. สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.1) (การเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะ) 200,000
3. สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.1) (การเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ) 200,000

ตัวอย่างการซื้อไทยประกันชีวิต เฮลท์ ฟิต เบ๊าเบา แพ็กเกจ 2 แผน 2

โดยการเลือกซื้อความคุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์ และการประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.2) เพิ่ม กรณี นาย ข เพศชาย อายุ 35 ปี อาชีพชั้น 2


สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
1124
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน

ประกันสุขภาพแบบไทยประกันชีวิต เฮลท์ ฟิต เบ๊า เบา
1. อายุรับประกัน 11-64 ปี (จำกัดคนละ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 แพ็กเกจเท่านั้น)
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย / ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
- สัญญาประกันชีวิต คุ้มธนกิจ 99/99 (Nn) : ถึงอายุ 99 ปี/ ถึงอายุ 99 ปี
- สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ เฮลท์ ฟิต วีไอพี ดิดักต์ และผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก : 1 ปี
ต่อสัญญาได้ตามระยะเวลาที่สั้นกว่า ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต หรือถึงอายุ 99 ปี/ ถึงอายุ 98 ปี
- สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์ : 1 ปี
ต่อสัญญาได้ตามระยะเวลาที่สั้นกว่า ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต หรือถึงอายุ 85 ปี/ถึงอายุ 84 ปี
- สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวันโกลด์ : 1 ปี ต่อสัญญาได้ตามระยะเวลาที่สั้นกว่า
ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต หรือถึงอายุ 80 ปี/ถึงอายุ 79 ปี
- สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.1, อ.2, อ.3) : 1 ปี ต่อสัญญาได้ตามระยะเวลาที่สั้นกว่า
ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต หรือถึงอายุ 65 ปี/ถึงอายุ 64 ปี
3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

หมายเหตุ
- “ไทยประกันชีวิต เฮลท์ ฟิต เบ๊าเบา” เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์ระบุชื่อกรมธรรม์ “คุ้มธนกิจ 99/99 (Nn)”
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ* สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383) * เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพ ดังต่อไปนี้

1. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
2. การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
3. การประกันภัยโรคร้ายแรง และ
4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว โดยแบบประกันที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ คือ แบบคุ้มธนกิจ 99/99 (Nn), สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต วีไอพี ดิดักต์, สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์, สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) (ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ) และบันทึกสลักหลัง การขยายความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สำหรับแบบประกันที่สามารถลดหย่อนภาษีได้บางส่วน คือ สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวันโกลด์, สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.1) (การเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะ) และสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.2) (การเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของ บริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย