สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ Health Fit Ultra
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันสุขภาพ
Health Fit Ultra
คุ้มครอง...วงเงินรักษาสูง
ครอบคลุมทั่วโลก
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันสุขภาพ
Health Fit Ultra
คุ้มครอง...วงเงินรักษาสูง
ครอบคลุมทั่วโลก
จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครองสูง
ด้วยวงเงินค่ารักษา
เหมาจ่ายสูงสุด
120 ล้านบาท(1)
คุ้มครองยาวนาน
ถึงอายุ 99 ปี
เพื่อสร้างสวัสดิการ
การรักษาที่ดีที่สุด
ครอบคลุมผลประโยชน์
การรักษาพยาบาล
ทั้งกรณีผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก
เพิ่มความคุ้มครองพิเศษ(1)
เพื่อการดูแลรักษา
อย่างเหนือระดับ
รับความคุ้มครอง
24 ชม.ทั่วโลก
โดยสามารถเลือกพื้นที่
ความคุ้มครองได้ (3)
พร้อมบริการพิเศษ
International Claim Solution(2)

(1)สำหรับความคุ้มครองแผน 2
(2)เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
(3)สามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้ 1 พื้นที่ (เบี้ยประกันภัยแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)
1. เฉพาะประเทศไทย 2. ทวีปเอเชีย (29 ประเทศ) 3. ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา 4. ทั่วโลก

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อยามเจ็บป่วย
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 1124 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง แผนความคุ้มครอง
สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ Health Fit Ultra (หน่วย : บาท)
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ แผน 60 ล้านบาท แผน 120 ล้านบาท
ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
15,000 ต่อวัน 25,000 ต่อวัน
จ่ายตามจริง (รวมหมวดที่ 1 สูงสุด 365 วัน)

หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (สูงสุด 30 วันต่อครั้ง) จ่ายตามจริง
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 365 วัน) จ่ายตามจริง
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและ หัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee) จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee) จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ จ่ายตามจริง
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) จ่ายตามจริง
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วย ในแต่ละครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาโรคเนื้องอก หรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ
1.ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด เหมาจ่ายต่อปีกรมธรรม์ 50,000 บาท สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ จ่ายตามจริง สูงสุด 365 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์
2.ผลประโยชน์ค่าตรวจรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เหมาจ่ายต่อปีกรมธรรม์ - 30,000
3.ผลประโยชน์ค่าตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปี เหมาจ่ายต่อ
ปีกรมธรรม์
- 10,000
4.ผลประโยชน์ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรค เหมาจ่ายต่อปีกรมธรรม์ - 5,000
5.ผลประโยชน์ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม เหมาจ่ายต่อ
ปีกรมธรรม์
- 10,000
6.ผลประโยชน์ค่าเครื่องมือทางการแพทย์และอวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย* (จ่ายสะสมตลอดชีวิต) 100,000 200,000
* เครื่องมือทางการแพทย์ หมายถึง เครื่องพยุงกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือเวชภัณฑ์คงทนใช้ภายนอกร่างกาย (สามารถใช้งานมากกว่าหนึ่งครั้ง) ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะที่บาดเจ็บหรือการป่วยเท่านั้น ดังนี้ อุปกรณ์เสริมเข่า อุปกรณ์พยุงกระดูกสันหลัง เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยค้ำยันต่าง ๆ รถเข็น เครื่องช่วยหายใจ ถังออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย เช่น แขนเทียม ขาเทียม หรือหูเทียม เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานหลังผ่าตัดอวัยวะภายนอกนั้นออก

     โดยค่าเครื่องมือแพทย์และอวัยวะเทียมที่ได้ใช้ระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยบริษัทจะจ่ายให้ผู้เอาประกันภัย ตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์ที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
1. 30 วัน สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป และ 120 วัน สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ 1) เนื้องอกถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด 2) การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์
    3) ริดสีดวงทวาร 4) นิ่วทุกชนิด 5) ไส้เลื่อนทุกชนิด 6) เส้นเลือดขอดที่ขา 7) ต้อเนื้อหรือต้อกระจก 8) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
2. 180 วัน สำหรับค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคและค่าตรวจทางทันตกรรม
3. 360 วัน สำหรับค่าตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปี

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
1124
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ Health Fit Ultra
1. อายุรับประกัน : 11 - 80 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกินปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกินปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 98 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาประกันชีวิต
5. ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต : จะซื้อเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

หมายเหตุ
- "สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ Health Fit Ultra" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ เฮลท์ ฟิต อัลตร้า"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ* สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2.การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก 3.การประกันภัยโรคร้ายแรง และ 4.การประกันภัยการดูแลระยะยาว
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของ บริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย