สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ Health Fit DD
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันสุขภาพ
Health Fit DD
สร้างหลักประกันสุขภาพตั้งแต่วันนี้
เพราะสุขภาพที่ดี...มีค่าสูงกว่าเงินทอง
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันสุขภาพ
Health Fit DD
สร้างหลักประกันสุขภาพตั้งแต่วันนี้ เพราะสุขภาพที่ดี...มีค่าสูงกว่าเงินทอง
จุดเด่นของแบบประกัน
ชำระเบี้ยฯ หลักพัน(1)
รับความคุ้มครองเหมาจ่าย
สูงสุด 30 ล้านบาท
เลือกรับความคุ้มครอง
ครอบคลุม ทั้งกรณี
ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก(2)
เลือกออกแบบ
ความรับผิดส่วนแรก(3)
(Deductible)
ด้วยตัวคุณเอง
สมัครได้ตั้งแต่
อายุ 1 เดือน ถึง 80 ปี(4)
คุ้มครองยาวนาน
ถึงอายุ 99 ปี
เลือกซื้อผลประโยชน์
ความคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก(5) (OPD) เพิ่มได้

(1)กรณีผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 30 ปี อาชีพชั้น 1,2 เลือกซื้อประกันสุขภาพ แผน 30 ล้าน
แบบมีความรับผิดส่วนแรก 100,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปีและไม่เลือกซื้อ OPD เพิ่ม
(2)คุ้มครองเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
(3)สำหรับความคุ้มครองแผน 1 ล้านบาท ขายเฉพาะแบบมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 และ 50,000 เท่านั้น
(4)ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน – 5 ปี ซื้อได้เฉพาะแผนที่มีความรับผิดส่วนแรกเท่านั้น
(5)ซื้อได้เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 6 – 80 ปี

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองยามเจ็บป่วย
  • พนักงานบริษัท
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
สนใจแบบประกันนี้ โทร 1124 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนความคุ้มครอง
สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ Health Fit DD (หน่วย : บาท)
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 1 ล้านบาท 5 ล้านบาท 15 ล้านบาท 30 ล้านบาท
ความรับผิดส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (เลือกได้) 0 / 30,000 / 50,000 0 / 30,000 / 50,000 / 100,000
พื้นที่ความคุ้มครอง ประเทศไทยเท่านั้น
ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน

หมวดที่ 1
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) 

2,000 ต่อวัน 3,000 ต่อวัน 6,000 ต่อวัน 12,000 ต่อวัน
จ่ายตามจริง (รวมหมวดที่ 1 สูงสุด 365 วัน)
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์
สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้านต่อครั้ง (สูงสุด 7 วันต่อครั้ง)
20,000 20,000 20,000 จ่ายตามจริง
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษาต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 365 วัน) จ่ายตามจริง
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และ หัตถการ ต่อการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและ หัตถการสำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee) จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมวิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee) จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ จ่ายตามจริง
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) จ่ายตามจริง
(สูงสุด 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง (สูงสุด 2 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์)
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์ นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด
ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
จ่ายตามจริง
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก จ่ายตามจริง
เลือกซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) เพื่อรับความความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นได้
ความคุ้มครอง จำนวนเงินผลประโยชน์
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด (OPD) (เหมาจ่ายต่อรอบปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์) 5,000 8,000 10,000

เพิ่มเติม ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
30 วัน สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป และ 120 วัน สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ 1) เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด 2) การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ 3) ริดสีดวงทวาร 4) นิ่วทุกชนิด 5) ไส้เลื่อนทุกชนิด
6) เส้นเลือดขอดที่ขา 7) ต้อเนื้อหรือต้อกระจก 8) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
1124
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ Health Fit DD
1. อายุรับประกัน : 1 เดือน - 80 ปี (อายุ 1 เดือน – 5 ปี ซื้อได้เฉพาะแผนที่มีความรับผิดส่วนแรกเท่านั้น) ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกการ ทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด (OPD) อายุรับประกัน 6- 80 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกินปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกินปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 98 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาประกันชีวิต
5. ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต : จะซื้อเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

หมายเหตุ
- "สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ Health Fit DD" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ เฮลท์ ฟิต ดีดี"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ* สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2.การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก 3.การประกันภัยโรคร้ายแรง และ 4.การประกันภัยการดูแลระยะยาว
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของ บริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย