ไทยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ VIP DD
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ VIP DD
ดูแลสุขภาพตัวคุณ...ครบเครื่อง...แบบวีไอพี ดีดี
ไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ VIP DD
ดูแลสุขภาพตัวคุณ...ครบเครื่อง...แบบวีไอพี ดีดี
จุดเด่นของแบบประกัน
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย
แบบมีความรับผิดส่วนแรก Deductible
วงเงินค่ารักษาพยาบาล
เหมาจ่ายต่อปีสูงสุด 10 ล้านบาท*

ค่าห้อง ค่าอาหาร
ค่าบริการในโรงพยาบาล
สูงสุด 10,000 บาทต่อวัน*


เพิ่มค่ารักษาผู้ป่วยนอก OPD
ครั้งละ 500-4,000 บาท
สูงสุด 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์
(เลือกซื้อเพิ่มได้)

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อยามเจ็บป่วย
  • พนักงานบริษัท
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
สนใจแบบประกันนี้ โทร 1124 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
ค่าห้อง 3,000 ค่าห้อง 6,000 ค่าห้อง 10,000
ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน
1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 3,000 ต่อวัน
(สูงสุด 150 วัน)
6,000 ต่อวัน
(สูงสุด 150 วัน)
10,000 ต่อวัน
(สูงสุด 150 วัน)
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติจะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร รวมถึงค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) 6,000 ต่อวัน
(สูงสุด 15 วัน)
12,000 ต่อวัน
(สูงสุด 15 วัน)
20,000 ต่อวัน
(สูงสุด 15 วัน)
2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย เหมาจ่ายตามจริง
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
2.2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต เหมาจ่ายตามจริง
2.2.2 ค่าบริการทางการพยาบาล 1,500 ต่อวัน
(สูงสุด 150 วัน)
2,500 ต่อวัน
(สูงสุด 150 วัน)
3,500 ต่อวัน
(สูงสุด 150 วัน)
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ เหมาจ่ายตามจริง
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน 1,500 ต่อครั้ง (สูงสุด 7 วัน) 2,500 ต่อครั้ง
(สูงสุด 7 วัน)
3,500 ต่อครั้ง (สูงสุด 7 วัน)
3. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เหมาจ่ายตามจริง
4. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์ การผ่าตัดและหัตถการ
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทย์ ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee)
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
6.ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เหมาจ่ายตามจริง
6.2ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง
8. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์
9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์
10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัดต่อรอบปีกรมธรรม์
11. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
12. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 3,000,000 6,000,000 10,000,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 3,000,000 6,000,000 10,000000
ความรับผิดชอบส่วนแรก Deductible (ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง) 0 30,000 50,000 0 30,000 50,000 50,000

เพิ่มทางเลือกการซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(OPD)

ผลประโยชน์ จำนวนเงินผลประโยชน์(บาท)
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก(ต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

500 - 4,000
(สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง ต่อปีกรมธรรม์)

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
1124
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปีต่อสัญญาได้ตามระยะเวลาที่สั้นกว่าระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตหรือถึงอายุ 79 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี)
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1 ปีต่อสัญญาได้ตามระยะเวลาที่สั้นกว่าระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตหรือถึงอายุ 79 ปี
3. พิกัดอายุ : อายุ 1 เดือน - 70 ปี
4. ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต จะซื้อเพิ่มเติมภายหลังมิได้
5. จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลักขั้นต่ำ : 100,000 บาท
6. จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม ขั้นต่ำ : ค่าห้อง 3,000

หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ VIP DD" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพโกลด์ พลัส"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ* สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพ ดังต่อไปนี้
1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
2.การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 3.การประกันภัยโรคร้ายแรง และ 4.การประกันภัยการดูแลระยะยาว
-ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ