ไทยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ VIP DD
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ VIP DD
ดูแลสุขภาพตัวคุณ...ครบเครื่อง...แบบวีไอพี ดีดี
ไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ VIP DD
ดูแลสุขภาพตัวคุณ...ครบเครื่อง...แบบวีไอพี ดีดี
จุดเด่นของแบบประกัน
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย
แบบมีความรับผิดส่วนแรก Deductible
วงเงินค่ารักษาพยาบาล
เหมาจ่ายต่อปีสูงสุด 10 ล้านบาท
เลือกความคุ้มครองแบบเหมา
จ่ายสูงสุด ปีละ 1-5 ล้านบาท
ค่าห้อง ค่าอาหาร
ค่าบริการพยาบาล
สูงสุด 10,000 บาทต่อวัน
เพิ่มค่ารักษาผู้ป่วยนอก OPD
ครั้งละ 500-4,000 บาท
สูงสุด 30 ครั้งต่อปี

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อยามเจ็บป่วย
  • พนักงานบริษัท
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
สนใจแบบประกันนี้ โทร 1124 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
ค่าห้อง 3,000 ค่าห้อง 6,000 ค่าห้อง 10,000
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล ต่อวัน 3,000 (สูงสุด 150 วัน) 6,000 (สูงสุด 150 วัน) 10,000 (สูงสุด 150 วัน)
2. ค่าห้องพัก ไอซียู ต่อวัน 3,000 (สูงสุด 150 วัน) 6,000 (สูงสุด 150 วัน) 10,000 (สูงสุด 150 วัน)
3. ค่าบริการทางการพยาบาล ประจำวันต่อวัน/ครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,500 (สูงสุด 150 วัน) 2,500 (สูงสุด 150 วัน) 3,500 (สูงสุด 150 วัน)
4. ค่ายากลับบ้าน สูงสุด 7วัน/ครั้งใดครั้งหนึ่ง ครั้งละ 1,500 ครั้งละ 2,500 ครั้งละ 3,500
5. ค่าแพทย์บำบัดรักษา/ ค่าบริการโลหิต/ ค่าธรรมเนียมพยาบาล คุ้มครองค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
6. ค่าแพทย์ตรวจรักษา (ธรรมเนียมแพทย์)
7. ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ/ ค่าธรรมเนียมวิสัญญี/ ห้องผ่าตัด
8. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน Day Surgery
9. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องหลังจากรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
10. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ ฉุกเฉิน (ผู้ป่วยนอก)
11. บำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง/ การล้างไตผ่านเส้นเลือด
12. ค่าบริการทางการแพทย์ บำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา
13. ค่าบริการทางการแพทย์ บำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด
14. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
15. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
1124
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ VIP DD
เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุรับประกันภัย : อายุ 1 เดือน - 70 ปี (ขยายความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี)
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : เท่ากับสัญญาประกันชีวิต หรืออายุครบ 80 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : เท่ากับสัญญาประกันชีวิต หรืออายุครบ 80 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 ปี
5. ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต จะซื้อเพิ่มเติมภายหลังมิได้

หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต สุขภาพ VIP DD" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "สัญญาประกันสุขภาพโกลด์ พลัส"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ