ไทยประกันชีวิต โบรกเกน โบน รีฟันด์ แอ็ดวานซ์
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
โบรกเกน โบน รีฟันด์
แอ็ดวานซ์
คุ้มครองครบทั้งอุบัติเหตุ และกระดูกแตกหัก
ให้ผู้สูงอายุได้เบาใจ ไม่เป็นภาระ
ไทยประกันชีวิต
โบรกเกน โบน รีฟันด์ แอ็ดวานซ์
คุ้มครองครบทั้งอุบัติเหตุ และกระดูกแตกหัก ให้ผู้สูงอายุได้เบาใจ
ไม่เป็นภาระ
จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
จากการเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด 1,000,000 บาท(1)
คุ้มครองกรณี
สูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด
100,000 บาทต่อครั้ง(1)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม
กรณีกระดูกแตกหัก ไฟไหม้น้ำร้อนลวกสูงสุด 100,000 บาท(1)
ค่าชดเชยรายได้ระหว่าง
เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ 500 บาท
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

(1) สำหรับความคุ้มครองแผน 3

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้สูงอายุ
 • บุตรหลานที่ต้องการทำประกันอุบัติเหตุให้พ่อแม่
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4581 หรือสแกน QR CODE

หรือกรอกข้อมูล

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 700,000 1,000,000
การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000 350,000 500,000
การถูกฆาตกรรม การถูกลอบทำร้ายร่างกาย 250,000 350,000 500,000
การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 250,000 350,000 500,000
การก่อการร้าย 250,000 350,000 500,000
การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 70,000 100,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 500 500 500
กระดูกแตกหัก การไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน 50,000 70,000 100,000
ค่าปลงศพ 10,000 10,000 10,000
คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 40 ปี - 70 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4581
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
 • 1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี
 • 2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1 ปี
 • 3. พิกัดอายุ : 40-70 ปี(กรณีต่ออายุสัญญารับถึงอายุ 75 ปี)
 • 4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี รายเดือน
 • 5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • หมายเหตุ
  • - "ไทยประกันชีวิต โบรกเกน โบน รีฟันด์ แอ็ดวานซ์" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "พี.เอ.โบรกเกน โบน รีฟันด์ แอ็ดวานซ์"
  • - เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • - เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315)
   *เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3. การประกันภัยโรคร้ายแรงและ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว
  • - ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน