ไทยประกันชีวิต โบรกเกน โบน
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
โบรกเกน โบน
อายุเยอะ เสี่ยงอุบัติเหตุ หกล้มกระดูกแตกหักง่าย
ดีกว่าไหม? ถ้ามีคนคุ้มครองคุณ
ไทยประกันชีวิต
โบรกเกน โบน
อายุเยอะ เสี่ยงอุบัติเหตุ หกล้มกระดูกแตกหักง่าย
ดีกว่าไหม? ถ้ามีคนคุ้มครองคุณ
จุดเด่นของแบบประกัน
แบบประกันที่ให้ความคุ้มครอง
สำหรับผู้สูงอายุ
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
จากการเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด 1,000,000 บาท*
คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ
สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง
คุ้มครองกรณีขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สูงสุด 500,000 บาท*
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด60,000 บาทต่อครั้ง*
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม
กรณีกระดูกแตกหัก ไฟไหม้
น้ำร้อนลวกสูงสุด 70,000 บาท*
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

* สำหรับความคุ้มครองแผน 3

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้สูงอายุ
  • บุตรหลานที่ต้องการทำประกันให้พ่อแม่
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4580 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 700,000 1,000,000
การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 40,000 50,000 60,000
การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000 350,000 500,000
การถูกฆาตกรรม การถูกทำร้ายร่างกาย 250,000 350,000 500,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีกระดูกแตกหัก การเกิดไฟไหม้ และน้ำร้อนลวก 50,000 60,000 70,000
คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 40 ปี - 70 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4580
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1 ปี
3. พิกัดอายุ : 40-70 ปี(กรณีต่ออายุสัญญารับถึงอายุ 75 ปี)
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี รายเดือน
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต โบรกเกน โบน" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "พี.เอ.โบรกเกน โบน"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3. การประกันภัยโรคร้ายแรงและ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน