ไทยประกันชีวิต สูงวัยไร้กังวล (เพื่อผู้สูงอายุ)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
สูงวัยไร้กังวล (เพื่อผู้สูงอายุ)
สร้างมรดกให้ลูกหลานตั้งแต่วันนี้
เพราะเราไม่รู้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น
หากเป็นอะไรไปรับเงินก้อนสูงสุด 450,000 บาท(1)

ไทยประกันชีวิต สูงวัยไร้กังวล (เพื่อผู้สูงอายุ)

สร้างมรดกตั้งแต่วันนี้ เพราะเราไม่รู้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น

หากเป็นอะไรไปรับเงินก้อนสูงสุด 450,000 บาท(1)

จุดเด่นของแบบประกัน
อยู่ครบสัญญารับเงินคืน
สูงสุด 450,000 บาท(1)
คุ้มครองชีวิต จากการเจ็บป่วย
และจากอุบัติเหตุ สูงสุด 450,000 บาท(1)
เบี้ยฯ เริ่มต้น
เพียงวันละ 8 บาท (2)
สมัครง่าย
ได้ตั้งแต่อายุ 50 - 75 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องแถลงสุขภาพ
สามารถลดหย่อนภาษีได้ (3)

(1)สำหรับความคุ้มครองแผน 6
(2)คำนวนจากเบี้ยประกัน รายปี เพศหญิง อายุ 50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
(3)ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้สูงอายุที่ต้องการมีมรดกให้ลูกหลาน
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4573 หรือสแกน QR CODE

หรือกรอกข้อมูล

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6
สูงวัยไร้กังวล (เพื่อผู้สูงอายุ) 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
กรณีเสียชีวิต
ปีกรมธรรม์ที่ 1 - ปีกรมธรรม์ที่ 2
- จากอุบัติเหตุ จ่าย 110% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา + 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- จากอุบัติเหตุสาธารณะ จ่าย 110% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา + 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- จากสาเหตุอื่นๆ จ่าย 110% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา
ปีกรมธรรม์ที่ 3 - ปีกรมธรรม์ที่ 4
- เสียชีวิตทุกกรณี จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป
- เสียชีวิตทุกกรณี จ่าย 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กรณีอยู่ครบสัญญา จ่าย 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 50 ปี - 75 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4573
จันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
- สูงวัยไร้กังวล (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นแผนประกันแบบคุ้มครองตลอดชีพ
- อายุรับประกัน 50 - 75 ปี
- ระยะเวลาคุ้มครอง และระยะเวลาชำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 90 ปี
- รับประกันทุกชั้นอาชีพถึงอายุ 90 ปี
- ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
- มีความคุ้มครองให้เลือก 6 แผน
- เบี้ยประกันภัยสามารถเลือกชำระได้ทั้งแบบรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปี
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต สูงวัยไร้กังวล (เพื่อผู้สูงอายุ)" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "อีซี ซีเนียร์ พลัส (Easy senior Plus)"(เพื่อผู้สูงอายุ)
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย