ไทยประกันชีวิต สูงวัยมีทรัพย์ (เพื่อผู้สูงอายุ)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
สูงวัยมีทรัพย์ (เพื่อผู้สูงอายุ)
อายุ 75 ปี ยังมีเงินใช้
ลูกหลานสบายใจ ได้เงินคืนครั้งแรกสูงสุด 200,000 บาท(1)
ไทยประกันชีวิต
สูงวัยมีทรัพย์ (เพื่อผู้สูงอายุ)
อายุ 75 ปี ยังมีเงินใช้
ลูกหลานสบายใจ
ได้เงินคืนครั้งแรกสูงสุด 200,000 บาท(1)
จุดเด่นของแบบประกัน
วันครบรอบปีกรมธรรม์
ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 75 ปีรับ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงถึง 200,000 บาท(1)
คุ้มครองชีวิต จากการเจ็บป่วย
และจากอุบัติเหตุ สูงถึง 600,000 บาท(1)
ครบสัญญารับเงินคืน
สูงถึง 600,000 บาท(1)
เบี้ยฯ เริ่มต้น
เพียงวันละ 9 บาท(2)
สมัครง่าย
ได้ตั้งแต่อายุ 50 - 70 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องแถลงสุขภาพ

(1)สำหรับความคุ้มครองแผน 8
(2)คำนวณจากเบี้ยประกันภัย รายปี เพศหญิง อายุ 50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
 • ผู้ที่ต้องการหาความคุ้มครองสำหรับผู้สูงอายุ
 • ผู้สูงอายุที่ต้องการมีมรดกให้ลูกหลาน
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4586 หรือสแกน QR CODE

หรือกรอกข้อมูล

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8

สูงวัยมีทรัพย์

(เพื่อผู้สูงอายุ)

50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000
  • ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิต
   • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 75 ปี รับเงินคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   • ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย(4)
  • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
   • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2
   • 1) รับ105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด
   • 2) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จ่ายเพิ่มจากข้อ 1) อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ
(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด
(3)กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนกรณีมีชีวิตตามที่ได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์
(4)กรณี 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนกรณีมีชีวิตตามที่ได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้วมีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 50 - 70 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4586
จันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุรับประกัน : 50 - 70 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 90 ปี
3. ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย : ถึงอายุ 90 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และ รายเดือน
6. ไม่ตรวจสุขภาพ ไม่ต้องแถลงสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต สูงวัยมีทรัพย์ (เพื่อผู้สูงอายุ)" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "เอ็กซ์ตร้า ซีเนียร์ (Extra Senior) (เพื่อผู้สูงอายุ)"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ความคุ้มครอง
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย