ไทยประกันชีวิต บุพการีมีเงินใช้ (เพื่อผู้สูงอายุ)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
บุพการีมีเงินใช้ (เพื่อผู้สูงอายุ)
อายุ 75 ปี ยังมีเงินใช้
ลูกหลานสบายใจ ได้เงินคืนสูงสุด 200,000 บาท*
ไทยประกันชีวิต
บุพการีมีเงินใช้ (เพื่อผู้สูงอายุ)
อายุ 75 ปี ยังมีเงินใช้
ลูกหลานสบายใจ ได้เงินคืนสูงสุด 200,000 บาท*
จุดเด่นของแบบประกัน
ครบสัญญารับเงินคืน
สูงถึง 600,000 บาท *
คุ้มครองชีวิต จากการเจ็บป่วย
และจากอุบัติเหตุ สูงถึง 600,000 บาท*
วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 75 ปี รับ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงถึง 200,000 บาท*
เบี้ยฯ เริ่มต้น
เพียงวันละ 9 บาท **
สมัครง่าย
ได้ตั้งแต่อายุ 50 - 70 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องแถลงสุขภาพ

*สำหรับความคุ้มครองแผน 8
**คำนวณจากเบี้ยประกันภัย รายปี เพศหญิง อายุ 50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
 • ผู้ที่ต้องการหาความคุ้มครองสำหรับผู้สูงอายุ
 • ผู้สูงอายุที่ต้องการมีมรดกให้ลูกหลาน
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4586 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8

บุพการีมีเงินใช้

(เพื่อผู้สูงอายุ)

50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000
  • ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิต
   • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 75 ปี รับเงินคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   • ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย(1)
  • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
   • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2
    1) รับ105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด
    2) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จ่ายเพิ่มจากข้อ 1) อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 เสียชีวิตทุกกรณีรับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย(2)
   • ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป เสียชีวิตทุกกรณีรับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย(2)

หมายเหตุ

(1)กรณี 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนกรณีชีวิตตามที่ได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

(2)กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่ บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม(ถ้ามี)หักด้วยผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

หมายเหตุ

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

(2)ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด

(3)กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนกรณีมีชีวิตตามที่ได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

(4)กรณี 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนกรณีมีชีวิตตามที่ได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 50 - 70 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4586
จันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุรับประกัน : 50 - 70 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 90 ปี
3. ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย : ถึงอายุ 90 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และ รายเดือน
6. ไม่ตรวจสุขภาพ ไม่ต้องแถลงสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต บุพการีมีเงินใช้ (เพื่อผู้สูงอายุ)" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "เอ็กซ์ตร้า ซีเนียร์ (Extra Senior) (เพื่อผู้สูงอายุ)"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น