ไทยประกันชีวิต ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15
ความมั่นคงในช่วงบั้นปลายชีวิต
สร้างได้แม้ในวัยเกษียณ
ไทยประกันชีวิต
ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15
ความมั่นคงในช่วงบั้นปลายชีวิต
สร้างได้แม้ในวัยเกษียณ
จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
ครบสัญญารับเงินคืน 150% (1)
ไม่ตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพ
สร้างกองทุนมรดก
สำหรับบุตรหลาน
สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(2)

(1) ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
 • ผู้ที่ต้องการหาความคุ้มครองให้กับผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 202 9725 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

 • ครบกำหนดสัญญา
  • รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์มีมากกว่า บริษัทจะช่วยจ่ายค่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 60 ปี - 75 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 202 9725
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุรับประกัน : 60 - 75 ปี
2. ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 90 ปี
3. ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย : 15 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน
6. ไม่ตรวจสุขภาพ แต่ต้องตอบคำถามสุขภาพ เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน