ไทยประกันชีวิต ออมยาวคุ้มทวีคูณ
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
ออมยาวคุ้มทวีคูณ
ให้ความคุ้มครองและการออมทวีคูณ
รับเงินคืนทุกปี(2) ลดหย่อนภาษีได้(4) 
ไทยประกันชีวิต
ออมยาวคุ้มทวีคูณ
ให้ความคุ้มครองและการออมทวีคูณ รับเงินคืนทุกปี(2) ลดหย่อนภาษีได้(4)
จุดเด่นของแบบประกัน
ชำระเบี้ยฯ แค่ 10 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
รับเงินคืนทุกปี
ปีละ 1% (1),(2)
ครบสัญญา
รับเงินก้อน 110(1),(3)
สามารถลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 100,000 บาท (4)

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงปีก่อนครบกำหนดสัญญา
(3)กรณี 100.5% ของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญา
(ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญา มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย
(4)ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4572 หรือสแกน QR CODE

หรือกรอกข้อมูล

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
ออมยาวคุ้มทวีคูณ 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

 • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
  • - ระหว่างสัญญา รับ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงวันก่อนครบกำหนดสัญญา
  • - ครบกำหนดสัญญา รับ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*
  • * กรณี 100.5% ของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญา (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญา มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
  • บริษัท จะจ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามข้อกำหนด 1 ,ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ตามจำนวนใดที่มากกว่า ดังนี้
  • 1.จำนวนเงินผลประโยชน์
   • - เสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10 จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย
   • - เสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 เป็นต้นไป จ่าย 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 2.เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยของวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
  • 3.กรณี 100.5% ของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาตามที่ได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 1 เดือน - 60 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4572
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุรับประกัน : 1 เดือน - 60 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 85 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

หมายเหตุ

 • - "ไทยประกันชีวิต ออมยาวคุ้มทวีคูณ" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ทรัพย์ปันผล 85/10 (1)"
 • - เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • - เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
 • - ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • - ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต (จำกัด) ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น