ไทยประกันชีวิต คุ้มธนกิจ 99/20 (Nn)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
คุ้มธนกิจ 99/20 (Nn)
สร้างหลักประกันที่มั่นคง
ส่งมอบมรดกแด่ครอบครัวหรือคนที่คุณรัก
ไทยประกันชีวิต
คุ้มธนกิจ 99/20 (Nn)
สร้างหลักประกันที่มั่นคง
ส่งมอบมรดกแด่ครอบครัวหรือคนที่คุณรัก
จุดเด่นของแบบประกัน
แผนประกันชีวิตหลัก
เป็นกองทุนมรดก
สร้างหลักประกันที่มั่นคง
มอบแด่ครอบครัวหรือคนที่คุณรัก
กรณีเสียชีวิต หรือ ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน 100% (1),(2)
ชำระเบี้ยฯ เพียง 20 ปี
ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันชีวิต
สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี (3)

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
(3)ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการมีหลักประกันรายได้ให้คนที่คุณรักในยามที่คุณจากไป
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตในระยะยาว
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 1124 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
  • ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิต (2)
    • ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (3)
    • รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ
(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)กรณีเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนเงินที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย
(3)กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่ บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม(ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
1124
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุรับประกัน 1 เดือน - 75 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 99 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี 
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 200,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัน : รายปี ,ราย 6 เดือน ,ราย 3 เดือน และรายเดือน
6. สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต คุ้มธนกิจ 99/20 (Nn)" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "คุ้มธนกิจ 99/20 (Nn)"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่ากับจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
- ผู้ขอเอาประกันภัย ต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารใบคำขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ