ไทยประกันชีวิต คุ้มธนกิจ 99/20 (1n)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
คุ้มธนกิจ 99/20 (1n)
เงินคืนคุ้มค่า ความคุ้มครองยาวนาน
สร้างหลักประกันให้กับครอบครัว
ไทยประกันชีวิต
คุ้มธนกิจ 99/20 (1n)
เงินคืนคุ้มค่า ความคุ้มครองยาวนาน
สร้างหลักประกันให้กับครอบครัว
จุดเด่นของแบบประกัน
สร้างหลักประกันชีวิตให้กับครอบครัวในระยะยาว 
ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
รับเงินคืน 1%(1)ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงก่อนวันครบกำหนดสัญญา
ครบกำหนดสัญญา รับเงินก้อน 100% (1), (2)
สร้างกองทุนมรดกสำหรับลูกหลาน มอบแด่คนที่คุณรัก
กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)กรณีเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมดมีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนเงินที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตในระยะยาว
  • ผู้ที่ต้องการมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต

สนใจแบบประกันนี้ โทร 1124 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

  • ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิต
    • รับเงินคืนทุกปีตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึง ก่อนวันครบกำหนดสัญญา 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (2)
  • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต(3)
    • รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 

หมายเหตุ

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

(2)กรณีเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วย ผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับ จำนวนเงินที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย
(3)กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่ บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม(ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
1124
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1.) อายุรับประกัน : 1 เดือน - 70 ปี
2.) ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 99 ปี
3.) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี
4.) จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 200,000 บาท
5.) การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี , ราย 6 เดือน , ราย 3 เดือน และ รายเดือน


หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต คุ้มธนกิจ 99/20 (1n)" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "คุ้มธนกิจ 99/20 (1n)"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น
และเป็นเงินปลอดหนี้เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัย
งวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172) โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้บางช่วงอายุ ดังนี้
- จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000-499,999 บาท: เพศชาย 33-70 ปี และ เพศหญิง 40-70 ปี
- จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000-999,999 บาท: เพศชาย 36-70 ปี และเพศหญิง 43-70 ปี
- จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาทขึ้นไป : เพศชาย 41-70 ปี และเพศหญิง 47-70 ปี
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ความคุ้มครอง
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ