ไทยประกันชีวิต คุ้มธนกิจ99 คุ้มครองโรคร้ายแรง
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
คุ้มธนกิจ99
คุ้มครองโรคร้ายแรง
โรคร้ายแค่ไหน ก็ไร้กังวล
คุ้มครองให้ตลอดชีวิต
ไทยประกันชีวิต
คุ้มธนกิจ99
คุ้มครองโรคร้ายแรง
โรคร้ายแค่ไหน ก็ไร้กังวลคุ้มครอง
ให้ตลอดชีวิต
จุดเด่นของแบบประกัน
เป็นหลักประกันให้ครอบครัว
คุ้มครองชีวิตตลอดชีพ
คุ้มครองโรคในกลุ่มโรคมะเร็ง โรคหัวใจ
และโรคหลอดเลือดในสมอง
คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ
แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่มีความกังวลเรื่องโรคร้ายแรง
 • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 202 9732 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
คุ้มธนกิจ 99 (1)[99]/20 (สัญญาหลัก) 300,000  500,000  700,000  1,000,000 1,500,000
ทร.ตลอดชีพ (สัญญาเพิ่มเติม 1) 300,000  500,000  700,000  1,000,000 1,500,000

คุ้มธนกิจ99 (1)[99]/20 (สัญญาหลัก)
 • ระหว่างสัญญา
  • รับเงินคืน 1% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงอายุ 98 ปี
 • ครบกําหนดสัญญา
  • รับ 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิต
  • รับ 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพ และโรคร้ายแรงตลอดชีพ (ทร.ตลอดชีพ) (สัญญาเพิ่มเติม 1)

ผลประโยชน์ด้านความคุ้มครอง


ผลประโยชน์ ร้อยละของจำนวนเงิน
เอาประกันภัยของสัญญา
เพิ่มเติม ทร.ตลอดชีพ
1. ความคุ้มครอง เมื่อมีการจ่ายกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ถือว่าสิ้นสุดสัญญา
  1.1 การเสียชีวิตทุกกรณี 100%
  1.2 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี) 100%
  1.3 กรณีเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง ดังนี้
  กลุ่มโรคมะเร็ง
     1) โรคมะเร็งระยะลุกลาม 100%
     2) เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง 100%
     3) โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม 15% (สูงสุด 450,000 บาท)
  กลุ่มโรคหัวใจ
     4) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 100%
     5) การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 100%
     6) โรคกล้ามเนื้อหัวใจ 100%
     7) การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ 100%
     8) โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ* 15% (สูงสุด 450,000 บาท)
  กลุ่มโรคหลอดเลือดในสมอง
     9) โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน 100%
     10) โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด** 50% (สูงสุด 500,000 บาท) หรือ
เงินเวนคืนสัญญา ทร. ตลอดชีพ
(จ่ายตามจำนวนที่มากกว่า)
2. ผลประโยชน์เงินคืน
  2.1 การมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา รับเงินครบสัญญา 100%

หมายเหตุ
*เมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยข้อ 3) หรือ 8) แล้วสัญญาเพิ่มเติม ทร. ตลอดชีพจะยังมีผลบังคับ โดยยังให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงโรคอื่นๆ ที่เหลือ หรือเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ในจำนวนเงินที่หักด้วยจำนวนเงินผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว
**เมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยตามข้อ 10) แล้ว ให้ถือว่าสัญญาเพิ่มเติม ทร. ตลอดชีพสิ้นสุดลงคำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 16 - 65 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
หมายเหตุ *สำหรับอายุ 1 เดือน - 15 ปี หากสนใจ สอบถามรายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติมกับตัวแทนอีกครั้ง
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 202 9732
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน

คุ้มธนกิจ 99(1) [99]/20
เงื่อนไขการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 99 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี
3. พิกัดอายุ : 1 เดือน - 70 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
5. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพ และโรคร้ายแรงตลอดชีพ [ทร.ตลอดชีพ]
เงื่อนไขการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 99 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี
3. พิกัดอายุ : 1 เดือน - 65 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
5. ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต จะซื้อเพิ่มเติมภายหลังมิได้

หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต คุ้มธนกิจ 99 คุ้มครองโรคร้ายแรง" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "คุ้มธนกิจ 99(1)[99]/20"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3. การประกันภัยโรคร้ายแรงและ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน