ไทยประกันชีวิต เพื่อลูกสุดรัก
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
เพื่อลูกสุดรัก
ประกันที่ให้ครบทุกความต้องการของพ่อแม่ ช่วยดูแลลูกตั้งแต่เล็กจนโต
คุ้มครองอุบัติเหตุ และ 5 โรคฮิตในวัยเด็ก
ครบสัญญารับเงินคืน 325%
ไทยประกันชีวิต
เพื่อลูกสุดรัก
ประกันที่ให้ครบทุกความต้องการของพ่อแม่ ช่วยดูแลลูกตั้งแต่เล็กจนโต
คุ้มครองอุบัติเหตุ และ 5 โรคฮิตในวัยเด็ก
ครบสัญญารับเงินคืน 325%
จุดเด่นของแบบประกัน
ค่าชดเชยรายวัน กรณี
เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
สูงสุด 2,000 บาท*
รับค่าชดเชยรายวัน กรณี
เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ด้วยโรคยอดฮิต 5 โรคในวัยเด็ก**
สูงสุด 4,000 บาท*
ค่ารักษาพยาบาล
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 100,000 บาท*
รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7
สูงสุด 50,000 บาท*
ครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 650,000 บาท*

*สำหรับความคุ้มครองแผนที่ 11
**โรคปอดบวม หรือ ปอดอักเสบ,โรคมือเท้าปาก,โรคอาหารเป็นพิษ, โรคบาดทะยัก และโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ปกครองที่ต้องการออมเงินและมองในเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วย
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองเงินค่ารักษา
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4584 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
1. สัญญาหลัก แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 แผนที่ 9 แผนที่ 10 แผนที่ 11
 30,000   40,000   50,000   60,000   70,000   80,000   90,000   100,000   120,000   150,000   200,000 
  1.1 กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
    1.1.1 ระหว่างสัญญา สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 จ่าย 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    1.1.2 ครบกำหนด จ่าย 325% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
หมายเหตุ
กรณีที่เบี้ยประกันสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนตามข้อ 1.1.1 มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้ประกันภัย
  1.2 กรณีมรณกรรมทุกกรณี จ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามข้อกำหนด ข้อ 1) 2) หรือ 3) กรณีใดกรณีหนึ่งแล้วแต่จำนวนใดมากกว่าดังนี้
1) จำนวนเงินผลประโยชน์
- มรณกรรมภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- มรณกรรมภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-5 จ่าย 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- มรณกรรมภายในปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป จ่าย 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยของวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
3) เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนตามข้อ 1.1.1 ตามที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว
2. สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวันพลัส
  2.1 ค่าชดเชยรายวัน
กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน วันละ
500 500 500 600 700 800 900 1,000 1,200 1,500 2,000
  2.2 ค่าชดเชยรายวัน
กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ* (รับเพิ่มจากข้อ 2.1) วันละ
500 500 500 600 700 800 900 1,000 1,200 1,500 2,000
  2.3 ค่าชดเชยรายวัน
กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
500 500 500 600 700 800 900 1,000 1,200 1,500 2,000
3. สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ (อ.3)
  3.1 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ คุ้มครองต่อเนื่อง 52 สัปดาห์ สูงสุดไม่เกินครั้งละ 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 100,000

*โรคที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ ได้แก่ โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ, โรคมือเท้าปาก, โรคอาหารเป็นพิษ, โรคบาดทะยัก และโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
หมายเหตุ
- ผลประโยชน์ข้อ 2.1 และ 2.3 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 1 เดือน - 15 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4584
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 22 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 7 ปี
3. พิกัดอายุ : 1 เดือน - 15 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 30,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
6. ไม่ตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพ เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต เพื่อลูกสุดรัก" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ธนทวี 22/7"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน