ไทยประกันชีวิต อีซีวัยเรียน
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
อีซีวัยเรียน
อนาคตของลูกคือสิ่งสำคัญ
ออมเงินไว้ให้เค้าตั้งแต่วันนี้
เพื่อเป็นทุนการศึกษาในวันข้างหน้า
ไทยประกันชีวิต
อีซีวัยเรียน
อนาคตของลูกคือสิ่งสำคัญ
ออมเงินไว้ให้เค้าตั้งแต่วันนี้
เพื่อเป็นทุนการศึกษาในวันข้างหน้า
จุดเด่นของแบบประกัน
แผนออมเงิน
เพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับบุตร
ระหว่างสัญญา
รับเงินคืน 25%*ทุกปี
เริ่มรับตั้งแต่อายุ 15 ปี - อายุ 22 ปี
รับเงินคืนตลอดสัญญารวม 300%*
ครบกำหนดสัญญา
อายุครบ 22 ปี รับเงินคืน 100%*

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการวางแผนทุนการศึกษาสำหรับบุตร
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4585 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6
อีซีวัยเรียน 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

 • กรณีมีชีวิตอยู่
  • เงินคืนระหว่างสัญญา 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 15 ปี ถึงอายุ 22 ปี (รวม 8 ครั้ง)
  • ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 22 ปี (กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา) รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • รวมตลอดสัญญารับเงินคืน 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิต
  • ปีกรมธรรม์ที่ 1 และ 2 จ่าย 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  • ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 ถึง ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 22 ปี จ่าย 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 15 วัน - 10 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4585
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 22 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ถึงอายุ 15 ปี
3. พิกัดอายุ : 15 วัน - 10 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
6. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต อีซีวัยเรียน" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "อีซีวัยเรียน"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน