ไทยประกันชีวิต ทรัพย์ทวี 400 เพื่อลูกรัก
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
ทรัพย์ทวี 400 เพื่อลูกรัก
คุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ
พ่อแม่เบาใจ ยามลูกรักเข้าโรงพยาบาล
ไทยประกันชีวิต
ทรัพย์ทวี 400
เพื่อลูกรัก
คุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ
พ่อแม่เบาใจ ยามลูกรักเข้าโรงพยาบาล
จุดเด่นของแบบประกัน
วงเงินค่ารักษาพยาบาล
รวมสูงสุด958,500 บาท*
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่ารักษาพยาบาล
ต่อวัน สูงสุด2,500 บาท*
ครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน290%**
พร้อมเงินปันผล (ถ้ามี) ***
ระหว่างสัญญารับเงินคืน 30%**
ทุกวันครบรอบ 4 ปีกรมธรรม์

*สำหรับความคุ้มครองแผน 5
**ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

***บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการประกันสุขภาพสำหรับบุตรหลาน
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 202 9729 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
ทรัพย์ทวี 400 (สัญญาหลัก) 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
สพ.80 (สัญญาเพิ่มเติม 1) 1,000 1,500 2,000 2,000 2,500
อ.3 (สัญญาเพิ่มเติม 2) 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

ทรัพย์ทวี 400 (สัญญาหลัก)
  • ระหว่างสัญญา
   • รับเงินคืน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบ 4 ปีกรมธรรม์ รวม 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ครบกำหนดสัญญา
    • รับ 280% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    • รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    • รับเงินปันผล (ถ้ามี)*

   *บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

  • กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา
   • รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า
การประกันอุบัติเหตุ :

การประกันสุขภาพ 80 (สพ.80) (สัญญาเพิ่มเติม 1)
ผลประโยชน์ด้านความคุ้มครอง
รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ของโรงพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือป่วยครั้งเดียวกัน ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนสูงสุด ดังนี้ผลประโยชน์ แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
สพ.80 1000 สพ.80 1500 สพ.80 2000 สพ.80 2500
1.1 ค่าห้องพัก ค่าอาหาร และค่ารักษาพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วันต่อครั้ง) 1,000 1,500 2,000 2,500
1.2 ค่าห้องพัก ไอ ซี ยู ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วันต่อครั้ง) 2,000 3,000 4,000 5,000
2. ค่าธรรมเนียมแพทย์ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วันต่อครั้ง) 600 700 800 900
3. ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด 50,000 60,000 70,000 80,000
4. ค่าวางยาสลบ 5,000 6,000 7,000 8,000
5. ค่าห้องผ่าตัด 5,000 6,000 7,000 8,000
6. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (เนื่องจากอุบัติเหตุ) 3,000 3,500 4,000 5,000
7. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 15,000 20,000 25,000 25,000
8. ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์และการตรวจในห้องปฏิบัติการ (แล็บ) 5,000 5,000 5,000 5,000
9. ค่ารักษาด้วยวิธี Stem Cell 300,000 300,000 300,000 300,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครองสูงสุด
ต่อการรักษา 1 ครั้ง (ไม่รวม Stem Cell) 330,000 441,000 552,000 658,500
ต่อการรักษา 1 ครั้ง (รวม Stem Cell) 630,000 741,000 852,000 958,500

*หมายเหตุ*
- การจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1.1 และ 1.2 รวมกันแล้วไม่เกิน 150 วัน
- ค่ารักษาด้วยวิธี Stem Cell เป็นการให้ความคุ้มครองตามวงเงินที่กําหนดตลอดสัญญา ไม่ใช่เป็นค่ารักษาต่อครั้ง
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ค่ารักษาด้วยวิธี Stem Cell จะเพิ่มอีก 200,000 บาทจากที่กําหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ สําหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.3) (สัญญาเพิ่มเติม 2)
ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ทั้งในกรณีเป็นคนไข้ในและคนไข้นอก บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ต่อการบาดเจ็บครั้งเดียวกันตามค่าใช้ที่เกิดขึ้นจริง โดยแต่ละครั้งผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย อ.3 ที่ซื้อและทางบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองไม่จำกัดจำนวนครั้งของการบาดเจ็บในแต่ละปี
คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 6 ปี - 64 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 202 9729
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
ทรัพย์ทวี 400
เงื่อนไขการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 20 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี
3. พิกัดอายุ : 1 เดือน - 70 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
5. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ 80 (สพ.80)
เงื่อนไขการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : เท่ากับสัญญาประกันชีวิต หรืออายุครบ 80 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญา สพ.80
3. พิกัดอายุ : 6 - 70 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
5. ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต จะซื้อเพิ่มเติมภายหลังมิได้
สัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุ : ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.3)
เงื่อนไขการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : เท่ากับสัญญาประกันชีวิต หรืออายุครบ 65 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : เท่ากับสัญญาประกันชีวิต หรืออายุครบ 64 ปี
3. พิกัดอายุ : 5-64 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
5. ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต จะซื้อเพิ่มเติมภายหลังมิได้
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต ทรัพย์ทวี 400 เพื่อลูกรัก" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ทรัพย์ทวี 400"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3. การประกันภัยโรคร้ายแรงและ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ