ไทยประกันชีวิต เศรษฐีรีไทร์ 4 เด้ง
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
เศรษฐีรีไทร์ 4 เด้ง
สร้างความสุขหลังวัยเกษียณ
รับเงินบำนาญรวมสูงสุดเป็นล้าน
ไทยประกันชีวิต
เศรษฐีรีไทร์ 4 เด้ง
สร้างความสุขหลังวัยเกษียณ
รับเงินบำนาญรวมสูงสุดเป็นล้าน
จุดเด่นของแบบประกัน
เริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่
วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ
ครบ 60 ปีไปจนถึงอายุครบ 90 ปี
รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15%*
รับรองการจ่ายเงินบำนาญ 15 ปี
สามารถลดหย่อนภาษีได้
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจ
ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**เบี้ยประกันขีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันในยามเกษียณ
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4574 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6
เศรษฐีรีไทร์ 4 เด้ง 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

  • ผลประโยชน์เงินบำนาญ
    • รับเงินบำนาญทุกปี ปี ละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี ไปจนถึงอายุครบ 90 ปี
    • รับรองการจ่ายเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิตโดยที่ยังรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี โดยจ่ายเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้่จ่าย จนครบ 15 ปี
  • ความคุ้มครองชีวิต
    • ก่อนรับเงินบำนาญ : คุ้มครอง 105% ของเบี้ยสัญญาประกันชีวิตที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่มากกว่า

หมายเหตุ
*ของจำนวนเอาประกันภัย
**หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยที่ยังได้รับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี บริษัทฯ จะจ่ายเงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียว โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 20 ปี - 55 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4576
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขแบบประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 90 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ถึงอายุ 60 ปี
3. พิกัดอายุ : 20-55 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
6. ไม่ตรวจ ไม่ตอบคำถามสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต เศรษฐีรีไทร์ 4 เด้ง" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ทรัพย์บำนาญG 60 "
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 200,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 และฉบับที่ 261)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ