ไทยประกันชีวิต สุขใจได้เงิน 15/5
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
สุขใจได้เงิน 15/5
ชำระเบี้ยฯสั้น 5 ปี คุ้มครองยาว 15 ปี
มีเงินคืนให้ระหว่างสัญญา*
ตลอดสัญญารับเงินคืนรวม 565%**
ไทยประกันชีวิต
สุขใจได้เงิน 15/5
ชำระเบี้ยสั้น 5 ปี คุ้มครองยาว 15 ปี
มีเงินคืนให้ระหว่างสัญญา*
ตลอดสัญญารับเงินคืนรวม 565%**
จุดเด่นของแบบประกัน
ชำระเบี้ยฯ 5 ปี
คุ้มครอง 15 ปี
รับเงินคืนตั้งแต่วันครบรอบ
ปีกรมธรรม์ที่ 2-14 ปีละ 5%**
ครบสัญญา
รับเงินคืน 500%**
เงินคืนตลอดสัญญา
รวม 565%**
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
100,000 บาท***

*ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2-14
**ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
***ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการมีเงินเก็บ และได้รับความคุ้มครองชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4571 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 แผนที่ 9 แผนที่ 10 แผนที่ 11
 สุขใจได้เงิน 15/5 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

 • ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิต
  • ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2-14 รับเงินคืน ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 5-15 รับ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 1 เดือน - 65 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4571
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1) อายุรับประกัน : 1 เดือน - 65 ปี
2) ระยะเวลาเอาประกันภัย : 15 ปี
3) ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ : 5 ปี
4) จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 20,000 บาท
5) การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
6) ไม่ตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต สุขใจได้เงิน 15/5" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ธนทวี 15/5 (1)" 
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น