ไทยประกันชีวิต ทุนทวี พลัส 20/20
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
ทุนทวี พลัส 20/20
จะ 500 บาท หรือ 1,000 บาทก็ออมได้
และได้มากกว่าเงินออม คือเงินชดเชย
จากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
ไทยประกันชีวิต
ทุนทวี พลัส 20/20
จะ 500 บาท หรือ 1000 บาทก็ออมได้และได้มากกว่าเงินออม คือเงินชดเชยจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
จุดเด่นของแบบประกัน
ชำระเบี้ยฯ 20 ปี
คุ้มครอง 20 ปี
รับเงินคืนในวันครบรอบ
ปีกรมธรรม์ที่ 5,10,15
รับเงินคืน 8% (1)
เงินคืนตลอดสัญญา
รวม 174% (1)
รับเงินชดเชยกรณีรักษาตัว
ในโรงพยาบาล 500 บาท/วัน
รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ
เพิ่มสูงสุด 100,000 บาท
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
100,000 บาท (2)

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการมีเงินเก็บ และได้รับความคุ้มครองชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4583 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
 • กรณีผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิต
  • ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 5,10 และ 15 รับเงินคืนครั้งละ 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ครบสัญญา รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • รับเงินชดเชยกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล 500 บาท/วัน
 • กรณีเสียชีวิต
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-5 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 6-10 รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ปีกรมธรรม์ที่ 11 เป็นต้นไป รับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ 2 อย่างขึ้นไปจากอุบัติเหตุ รับวงเงินชดเชยเพิ่มสูงสุด 100,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิตบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไว้แล้วทั้งหมดเท่านั้น

หมายเหตุ
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติภายใน 180 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4583
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1) อายุรับประกัน : 1 เดือน - 55 ปี
2) ระยะเวลาเอาประกันภัย : 20 ปี
3) ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ : 20 ปี
4) การชำระเบี้ยประกันภัย : รายเดือน
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต ทุนทวี พลัส 20/20" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ทุนทวี พลัส 20/20"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของ บริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ