ไทยประกันชีวิต ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/1 (ยูนิตลิงค์)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/1 (ยูนิตลิงค์)
ตอบโจทย์ด้านการออมของคุณ
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/1 (ยูนิตลิงค์)
ตอบโจทย์ด้านการออมของคุณ

ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/1(ยูนิตลิงค์)

ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99 (ยูนิตลิงค์)

ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/1 (ยูนิตลิงค์) "คุณเลือกออกแบบได้เอง"

ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองสูงกว่าที่เคยมี ให้คุณมีอิสระในการวางแผนทางการเงิน ปรับเปลี่ยนได้ ตามจังหวะชีวิต และมีอิสระในการวางแผนการลงทุน สามารถจัดสรรการลงทุนให้ตรงกับรูปแบบชีวิต ที่คุณต้องการ พร้อมโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าจากหลากหลายกองทุนที่บริษัทฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดี ควบคู่ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้มีความเสี่ยงในการทำงาน
 • วางแผนการเงินหลังเกษียณ
 • ต้องการมีเงินออม
 • ช่วงอายุ 1 เดือน - 70 ปี
 • หมดกังวล...จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียว พร้อมเพิ่ม/ถอนเงินลงทุน(*) ได้ตลอดเวลา
 • เน้น...การออมเงิน เพื่อตอบทุกโจทย์ของชีวิตเป็นได้ทั้งทุนสำรองยามฉุกเฉิน ทุนการศึกษาของบุตรหลาน และเตรียมพร้อมเพื่อยามเกษียณ ฯลฯ
 • เน้น...การลงทุน พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากหลายกองทุนที่บริษัทฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดี
 • เลือก...รับอิสระในการลงทุน บริษัทฯ จะช่วยวางแผนการลงทุนด้วยกองทุนแนะนำ 3 รูปแบบ หรือเลือกจัดสรรการลงทุนให้ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตได้ตามที่ต้องการ

(*)ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเพิ่มการลงทุนผ่านเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษและการถอนเงินลงทุนบางส่วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด “เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น”

บริษัทฯ ขอแนะนำกองทุนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง จากการประเมินความเสี่ยง และการยอมรับผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนของท่าน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำ กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลาง และกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูง ดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำ (Conservative)

TMBABF : 100%
สำหรับนักลงทุนที่อยากได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝาก แต่ไม่ชอบความผันผวนมาก อยากเห็นผลตอบแทน ค่อนข้างคงที่ และค่อยๆ สะสมเพิ่มขึ้น มุ่งรักษาเงินต้นที่ลงทุนไปตลอดช่วงเวลาการลงทุน (2 ปีขึ้นไป) พอร์ตการลงทุนนี้จะบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่เน้นลงทุนในตรงสารหนี้คุณภาพสูงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยดูแลป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลาง (Moderate)

CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-C : 100%
สำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงมากขึ้น แต่อยากกระจายการลงทุนทั้งในหุ้นสามัญและตราสารหนี้ แต่ไม่มีเวลาติดตามตลาด กองทุนนี้บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนมากประสบการณ์ ซึ่งทำหน้าที่ ติดตามภาวะตลาด และเลือกจัดสรรการลงทุนระหว่างหุ้นและตราสารหนี้ตามภาวะตลาด

กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูง (Growth)

KFSEQ : 100%
สำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มาก เน้นลงทุนในหุ้นเพราะเชื่อมั่นว่าในระยะยาวแล้วหุ้น จะให้ผลตอบแทนได้สูงกว่าหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า มีเวลาในการถือครองกองทุนดังกล่าวนี้ โดยระยะเวลาการถือครองไม่ควรต่ำกว่า 3 ปี กองทุนนี้จะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและมีการเติบโตสูงซึ่งเชื่อว่า จะสามารถเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนได้มากในอนาคต

 • 1 เดือน – 70 ปี
 • เบื้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top Up) ไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อครั้ง และต้องไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์
 • 110% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
 • มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี) และจำนวนที่มากกว่าระหว่าง
  1) 110% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หักมูลค่า รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว ที่ถอนสะสมจากกรมธรรม์ (ถ้ามี)
  2) มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัย ชำระครั้งเดียว + 10% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจาก กรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้น เท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ค่าการประกันภัย และเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ ชั่วคราว เนื่องจากสุขภาพ (ถ้ามี) จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่ จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์ สูงสุดของท่าน

ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ผ่านธนาคาร (ด้วยเงินสด เว็บไซต์ธนาคารผ่านเครื่อง ATM)
2) เคาร์เตอร์เซอร์วิส
3) ที่ทำการไปรษณีย์ (PAY AT POST)
4) mPay STATION จุดชำระเงินของ AIS
5) สาขาไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ

*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น