ไทยประกันชีวิต ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง

ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นต่อการเป็นผู้ช่วยวางแผน ชีวิตคนไทย และให้คนไทยมีหลักประกันที่มั่นคงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไม่มีกังวลในทุกช่วงจังหวะของชีวิต โดยได้พัฒนากรมธรรม์ประกันชีวิต ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละบุคคลเสมอ ซึ่งแบบประกันที่หลากหลายในปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะตอบสนอง ต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตามจังหวะของแต่ละช่วงอายุได้ ดังนั้น ไทยประกันชีวิต จึงมุ่งพัฒนาแบบประกันใหม่ที่สามารถสอดคล้อง ต่อความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามความประสงค์ ของผู้เอาประกัน คือ แบบประกัน “ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์” ผู้เอาประกันสามารถออกแบบรูปแบบได้ตามความต้องการของตนเอง

สิทธิประโยชน์

หักลดหย่อนภาษีได้ทั้งเบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันภัย ส่วนออมเพิ่มเติม (ตามที่กฎหมายกำหนด)

เพิ่มโอกาสในผลตอบแทน

ผู้เอาประกันภัยมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามผลตอบแทน จากพอร์ตการลงทุน โดยมีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำ เพื่อมอบความมั่นคงให้กับคุณตลอดสัญญา

จุดเด่นของทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์*

  • สามารถใช้สิทธิหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday) ได้โดยอัตโนมัติ โดยยังได้รับความคุ้มครองอยู่
  • หากชำระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างต่อเนื่องจนถึงปีที่ 10 จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมร้อยละ 2
  • สามารถเพิ่ม / ลดเบี้ยประกันได้ตามความต้องการ
  • สามารถถอนเงินบางส่วนมาใช้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเวนคืนกรมธรรม์
  • สามารถเพิ่มเงินส่วนออมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติม

* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์