ไทยประกันชีวิต คุ้มธนกิจ99 คุ้มครองสุขภาพ
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
คุ้มธนกิจ99 คุ้มครองสุขภาพ
นอนโรงพยาบาล เหมาจ่ายค่ารักษาได้หลักล้าน
เบี้ยเริ่มต้นเพียงหมื่นนิดๆ
ไทยประกันชีวิต
คุ้มธนกิจ99 คุ้มครองสุขภาพ
นอนโรงพยาบาล เหมาจ่ายค่ารักษาได้หลักล้าน
เบี้ยเริ่มต้นเพียงหมื่นนิดๆ
จุดเด่นของแบบประกัน
เป็นหลักประกันให้ครอบครัว
คุ้มครองชีวิตตลอดชีพ
เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
มีค่ารักษาพยาบาลให้
ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายวงเงินสูงตั้งแต่ 1-5 ล้านบาทต่อปี
คุ้มครองพิเศษ
ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด
ค่ารังสีบำบัดและอื่นๆ
แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อยามเจ็บป่วย
 • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 202 9724 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง


ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
คุ้มธนกิจ 99 (1)[99]/[99] (สัญญาหลัก) 200,000 200,000 300,000 500,000 500,000
สพ.โกลด์ (สัญญาเพิ่มเติม) 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

คุ้มธนกิจ 99 (1)[99]/[99] (สัญญาหลัก)
 • ระหว่างสัญญา
  • รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงอายุ 98 ปี
 • ครบกำหนดสัญญา
  • รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิต
  • รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
การประกันสุขภาพโกลด์(สพ.โกลด์) (สัญญาเพิ่มเติม)

ผลประโยชน์ แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
สพ.โกลด์ 2000 สพ.โกลด์ 4000 สพ.โกลด์ 6000 สพ.โกลด์ 8000 สพ.โกลด์ 10000
1. ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่อรอบปีกรมธรรม์ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
   1.1 ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
   1.2 ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุร้ายแรงต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
2. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งหนึ่ง)
   2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน) 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
   2.2 ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู. ประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลประโยชน์อื่นๆ (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
3.1 ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน คุ้มครองค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
3.2 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก
 3.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล
 3.4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
 3.5 ค่ายากลับบ้าน 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
 3.6 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 1,200 2,400 3,600 4,800 6,000
4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
4.1 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
   4.2 ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000
   4.3 ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง หลังการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
5. ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

หมายเหตุ
1. การจ่ายผลประโยชน์ ตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 รวมกันไม่เกิน 150 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
2. ผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ที่บริษัทจะจ่ายให้รวมกันไม่เกินผลประโยชน์ข้อ 1.1 หรือ1.2 (แล้วแต่กรณี) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และสูงสุดต่อรอบกรมธรรม์ไม่เกินผลประโยชน์ข้อ 1
3. อุบัติเหตุร้ายแรง หมายถึง อุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียอวัยวะตั้งแต่ มือหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง ขึ้นไป และให้หมายความรวมถึงทุพพลถาวรสิ้นเชิง

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 6 ปี - 70 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
หมายเหตุ *สำหรับอายุ 1 เดือน - 5 ปี หากสนใจ สอบถามรายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติมกับตัวแทนอีกครั้ง
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 202 9724
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
คุ้มธนกิจ 99(1) [99]/[99]
เงื่อนไขการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 99 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ถึงอายุ 99 ปี
3. พิกัดอายุ : 1 เดือน - 70 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
5. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพโกลด์ [สพ.โกลด์]
เงื่อนไขการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : เท่ากับสัญญาประกันชีวิต หรืออายุครบ 80 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญา สพ.โกลด์
3. พิกัดอายุ : 1 เดือน - 70 ปี (สำหรับสพ.โกลด์ 4,000 และสพ.โกลด์ 6,000)
                   6-70 ปี (สำหรับสพ.โกลด์ 2,000 สพ.โกลด์ 8,000 และสพ.โกลด์ 10,000)
                   (ขยายความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี)
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
5. ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต จะซื้อเพิ่มเติมภายหลังมิได้

หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต คุ้มธนกิจ99 คุ้มครองสุขภาพ" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "คุ้มธนกิจ99(1) [99]/[99]"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3. การประกันภัยโรคร้ายแรงและ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ